Galleries more

Videos more

Dictionary more

JUSTICE organiz Konferans ek Fim lor Kaya

05.12.2003

Samdi 6 Desam nuvo lasosyasyon JUSTICE pe fer enn konferans dan kad so travay pu rod lazistis dan zafer lamor Kaya dan selil istasyon lapolis an 1999. Lindsay Morvan pu prezide. Konferans pe fer kot Orl Mama Bul Later, LPT, Gran Rivyer Nord West, Porlwi.
Apre Konferans, pu ena prozeksyon fim "Zafair Kaya" par Michel Villermet.


An preparasyon pu Zurne Drwa Imen ki Nasyon Zini finn dekrete, JUSTICE, Lasosyasyon kont Vyolans par Ofisye Leta, pe prezant piblik tu listorik seki finn pase depi lamor Kaya. Mme. Vve. Kaya, Veronique Topize pu prezan. So avoka, Met Rex Stephen, pu donn explikasyon lor tu demars kote legal ki finn fer. Lanket Zidisyer finn termine, e asterla se DPP ki ena pu pran desizyon. Li pu osi anons ki stratezi li ek Mme. Topize pe swiv.

Kote medikal, Dr. Ram Seegobin pu analiz temwayaz tu bann dokter ki finn fer lotopsi ubyen analiz laservel Kaya.

Pu ena ankor 2 orater, Ragini Kistnasamy ek Lindsey Collen. Pu ena enn-ertan pu piblik poz kestyon ubyen donn zot lopinyon.