Galleries more

Videos more

Dictionary more

Jazz2jazz: Ladans ek lezot form lamizik rann omaz a Jazz

29.11.2010


Jazz2Jazz Vandredi MGI ti enn performans ot-voltaz, ranpli ek lenerzi ek zwadeviv. Konseptyalizasyon Claud-Paul Henry ti orizinal ek ti ansene byen avek enn intansite extra-ordiner, ki merit ovasyon dibut ki program la finn gayne alafen enn performans ki ti ale enn sel tre, kumansman ziska lafen.
Konsep la difisil dekrir, parski ena de diferan ansennman ki mars anmemtan, kote lamizik, kote ladans. Me, mo seye: Dan enn fraz, show la ti reprezant tu kado ki dan lepase lamizik Jazz finn fer a "ladans", tu kado ki dan lepase lamizik Jazz finn fer a lamizik popiler lepok par lepok, finn return pu rann omaz a Jazz. Ala sa sware le 26 Novam la kot MGI. Enn jazz, sa swar la, ki pran rasinn, kuma tu dimunn dakor, dan kiltir Lafrik me dan sa performans la, jazz viv so ful matirite, li osi, dan kiltir Lafrik.
Mazinn sa sware Vandredi la dan enn Oditoryom MGI ranpli.
Enn ful panople gran artis Jazz Morisyen res lor lasenn, avek performans ansorselan tuzur depi liyd gitarist, Neshen Teeroovengadum ek basis, Steve Desvaux, avek tronpetist sipremo, Philip Thomas. Zenn saxofonist, Samuel Laval, ki "zeritye" saxofonn Ernest Wiehe, finn rann so omaz dan kad enn omaz anzeneral ar gran mizisyen ek gran mesenn, Ernest Wiehe, desede sa lane la. Omilye ti ena sekans kot ti ena enn seri foto prozete par deryer, enn listwar personel ek profesyonel Ernest Wiehe.
E tu sa, li an giz zis so bakgrawn. Selman so fon. E li deza ase pu gat nu byen mem.
Kan Marie Luce Faron ti vinn sante, ansam ek mizisyen ki li abitye - e sa swar la li ti sant avek ful konfyans enn Ella Fitzgerald, ki mo finn deza tann fer enn konser Layv 2-ertan dan Leta Zini an 1967 - li deza enn kado. Linzi Bacbotte, abiye dan enn extravagannza stil Bette Midler (kreasyon Florence Drachsler) ti sant byen terib parey kuma Caroline Auckbarallee Jodhun ti sante avek enn ezans - mem si zot ti sant bann nimero pa ditu fasil.
Stil ladans ti evolye depi stil ki rapel bann lane 1920 "flappers" ziska "boogey-woogey", "jive" ziska Michael Jackson, mem "salsa" ek Shakira so stil pu World Cup dan Sid Afrik; stil lamizik ki finn vinn pli popiler (anterm lamas dimunn, pa zis bann funndi jazz): Ella Fitzgterald, plizir sante Ray Charles, plis mem bann nimero Janis Joplin ek Tina Turner, ki plito donn lor rok. Ek Menwar kuma enn tribiter, dan sa listwar la, enn Menwar avek so ful konsantrasyon ek so total konviksyon.
Ti ena bann konfrontasyon extra-ordiner ant enn danser, Thabo Legrand, ek enn saxofonist, stil "call and response", parey kuma kan Menwar ti zwe vizavi lorkes an antye dan enn konfrontasyon similer stil-indyen. E tutolong, Eva Caille ti tini enn nivo emosyonel ek fizik dan so danse, anmemtan ki enn ansennman telman fliwid ki li paret "inevitab". Nivo tu danser ek dansez, kuma soloist, ek koral ek mizisyen, ti byen ot. Anfet sware la ti enpe kuma enn kado zenere ki lodyans finn resevwar.
Eski ti ena zafer negatif sa Vandredi swar la? Petet de. Pri biye ti rann li difisil pu buku amure Jazz ek ladans ale; Rs 600 plas pu so pli bonmarse. Alor, sa res plito enn refleksyon nu sosyete deklas ki enn kritik show-la. Dezyeman, lafime pa ti neseser. Li ti plito fer rapel enn prodiksyon Form III. Li ti anplis. Me, si sa se sel kritik negatif ... Pli bon ki sa gate.
Lindsey Collen