Galleries more

Videos more

Dictionary more

A4 ek Menwar zwe dan Festival Enn

28.11.2010


Pu de dernye mwa lane 2010, Restoran Le Sapin pe organiz Festival Enn kot plizyer artis pe vinn zwe lamizik layv. Samdi le 20 Oktob ti ena Grup A4 ek Menwar. Li ti enn sware extraordiner kot bann artis zotmem finn truve ki sa lanbyans la pa truve okenn par ayer. Li inpe, kuma Rajni Lallah dir, enn lanbyans 'fet lakwizinn : enn fet ki kumanse san prevwar ek kot pa bizin met bel linz pu u ale'.
Grup A4 konpoze ar Joelle Husseiny (lavwa), Rajni Lallah (klavye), Clifford Boncoeur (lagitar) ek Steve Desvaux (bas). Zot finn kumans sof lanbyans avek zot bann morso byen inuwi (ki zamepa'nn tande ayer). Lor premye ban dan lodyans, ti ena bann zanfan depi Site Mère Théresa ki finn invite avek lasosyasyon Saphire. Ti ena dimunn depi tut sort klas ki ti prezan usi dan enn lakorite extra: dimunn par zotmem asiz anba, dimunn asiz kot bar, dimunn koze deor, dimunn pe manze etc.
Seki extra seki pa ena enn distans ant piblik ek artis. Yannick ek Yann Durhone, ki zer sa restoran la, apresye sa usi. Li pa kuma bann konser kot u bizin pas par azan 'sekirite' ki fuy u sak avan u kapav rantre. E pena baryer ant dimunn ek artis.
Li ti enn lanbyans osi byen kiltirel. Ena bann tablo (Yannick Durhone, Joelle Rosalie) ek skilptir ki montre ki 'lar se enn gran zafer'.
Menwar finn vini avek so grup. Zot finn zwe. E sirtu piblik finn demann pu zwe Sizann. E apre finn ena enn 'bef' ant A4 ek Menwar ki finn fer piblik plis ki kontan.

Jean Yves