Galleries more

Videos more

Dictionary more

Analiz Alain Ah-Vee lor ki diferansye "lalit politik" depi travay sosyal-sindikal

02.10.2010


Alain Ah-Vee, enn manb dirizan LALIT, ti donn enn analiz dan seri "Ki LALIT ete?" Zedi 30 Septam dan kartye zeneral LALIT a 5:30 pm. Li ti enn sesyon byen interesan.
Li finn pran sulevman popiler su lidership klas travayer an Septam 1980, setadir exakteman 30 an desela, pu li met so analiz lor sa tem la dan enn kad istorik. Li finn evit get travay politik kuma kiksoz obligatwarman diferan depi travay sindikal ek travay sosyal. O-kontrer, li finn sitye natir travay sindikal-sosyal an Septam 80, e rol lidership politik Lalit de Klas, e konpar li avek kur lidership ek "travay sosyal" ki ti lanse par Legliz dan IDP, pu kont-kare politizasyon bann zenn otur MMM ek Lalit deklas (ki pu vinn LALIT). Sa dezyem zar travay "sosyal" li ti konsyaman amenn enn fraktir depi lalit politik, e anmemtan osi depi kestyonnman sistem ekonomik. Sa fraktir ki gard "le sosyal", enn kote, separe depi anmemtan "lalit politik" ek "desizyon ekonomik", Alain Ah-Vee finn argyu, reprezant enn defet ideolozik ki finn ena lye depi Septam 1980. Pa zis Moris. O-nivo bann gran fondasyon Ameriken, par exanp, zot finn azir atraver organiz zot kont-atak kont sulevman bann lane 1960 par finansman enn seri travay "sosyal" ek "resers", me ki definitivman pa politik. Dan sa sans la, li kler ki World Social Forum, li form parti dan sa rekiperasyon la, anmemtan ki li finn osi konfront globalizasyon. Sa so dub-natir. E zordi buku militan politik pe truv sa rekiperasyon kuma pli for. Zordi, Alain Ah-Vee finn azute, avek sa CSR (Corporate Social Responsibility) ki finn kumans donn bal, nu gayn enn dezyem nivo defet ideolozik byen grav, kot sannkut la kapitalist gard enn parti so sirplis depi explwat nu, pu li pretann li pe rann nu enn gran gran servis. Travay sosyal vinn su so sarz. Dan enn lepok kriz ekonomik an-seri kuma nu pe sibir zordi, Alain finn azute, li inportan ki nu ranport sa batay ideolozik ankor, e amenn lalit politik lor avan-plan, avek enn konpreansyon kimanyer inkorpor lalit sosyal ek sindikal ladan.
Dan diskur Alain ek dan deba apre, finn ena lide byen ris finn partaze lor kimanyer dan LALIT nu definir travay sosyal ek travay sindikal ki nu fer kuma travay "pre-politik", e nu apel li "pre-politik" pa akoz li vinn avan politik, me akoz li enn travay a enn nivo kot konsyans deklas mwens devlope, li enn travay ki kontribiye pu devlop konsyans de klas pu li vinn enn pli ot nivo, pu ki li kapav mir pu enn konsyans politik devlope. Alain ti explike ki travay kartye an Septam 1980 ti su lidership klas travayer, e sa muvman la finn atir etidyan, somer, fam ladan, tandi ki zordi, dan sa "downturn" ki nu pe viv, buku dimunn ki met dibut bann "fors viv" dan kartye fer li su lidership enn tit-burzwazi, e sa explik kimanyer suvan ena bann lide telman dedrwat ki predomine.

Ti osi ena enn deba interesan lor All Workers' Conference, ki ti reyni militan LALIT ki ti dan Ledikasyon pu Travayer ansam ar tu sindika dan pei ant 1996 ek 2000. Li ti enn taktik sindikal ki LALIT ti sutenir, me a enn serten moman li ti liye nu tro pros ar enn birokrasi sindikal ki ti pe vande, sirtu lor kestyon privatizasyon dilo. Alor, li ti normal nu retir nu depi ladan. Enn taktik, li kapav bon kuma enn taktik, me li pa bon si li vinn enn stratezi. LALIT so stratezi se pu ogmant konsyans deklas, me si nu taktik finn amenn nu tro pros ar enn birokrasi kan li pe rant dan negosyasyon ar enn konpayni miltinasyonal prive ki ena lintansyon aste furnitir dilo dan pei, nu bizin kas sa lyen la pu nu fidel a nu stratezi. Anfet, nu kapav dir ki li normal ki LALIT pa travay tro pros ar lidership okenn birokrasi sindikal pandan enn long but letan. Sa li pu enn rezon byen sinp: zot form parti dan laparey deta, e sa dan enn sans byen presi: zot partisip dan mekanism regle "to explwatasyon travayer", kuma Alain Ah-Vee finn explike dan so kozri.

Sa sesyon la, li ti trwazyem dan seri "Ki LALIT ete?" Ram Seegobin ti anim premye sesyon anterm listwar LALIT, tandi ki Rajni Lallah ti fer dezyem sesyon kot li finn konpar LALIT ar lezot parti politik, sirtu MMM ek Labour me osi lezot parti. LALIT truv li inportan fer sa kalite travay ideolozik la, parski enn definisyon enn parti kuma LALIT se ki so bann militan ek so bann kad zot konpran kuran politik dan lekel zot ete. Sa vedir nu konpran bann pwen politik dan nu program kuma enn lansanb enn program tranzisyonel ver sosyalism, e pa kuma enn lalis dan karne rasyon. Par exanp, nu ariv enn konpreansyon an-komen kifer nu anfaver dekriminalizasyon lavortman, nu kont britalite polisyer, nu kont penn demor, nu met ankestyon lide dominan lor propriete prive, me ki nu argimantasyon kifer li diferan depi argimantasyon kifer WIN, Rama Valayden, PMSD ubyen enn relizye kelkonk, anfaver sa kat pwen la. Nu pe apiy sa bann pwen la parski zot form parti enn program ki amenn ver liberasyon limanite. Alor, nu ena enn ket konstan pu nu konpran exakteman listwar ek konteni nu kuran politik.