Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon Politik: sesyon lor "LALIT konpare ar lezot parti politik"

27.08.2010


Ti ena enn sesyon Ledikasyon Politik kot kartye zeneral LALIT Zedi 26 Ut a 5:30 pm lor "Ki ete LALIT: Konparezon avek lezot parti politik". Sa sesyon byen anrisisan ti gide par Rajni Lallah ki ti fer enn expoze enn ertan lor diferans ant LALIT ek lezot parti politik Moris, sirtu bann parti meynnstriym. Li ti get diferans la anterm diferan laspe enn parti politik: so bi presi a lonterm, so program e natir so program, so striktir e so demokrasi intern, so internasyonalism reyel.
Deba ki ti swiv ti byen interesan, li osi. Ti get listwar parti politik dan Moris, e serten bann tre byen spesifik LALIT, kuma so demokrasi intern, so dokimantasyon ki permet ki demokrasi intern pa zis enn formalite, e lefet ki so bann striktir ti bann pofinnman striktir MMM, a so pli bon