Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ex-Travayer Disab mobilize avek kudme LALIT

17.11.2003

Ex-Travayer disab Lesid finn fer enn gran Lasanble Dimans denye dan Site La Chaux, Mahebourg. Swit a sa lasanble-la, Muvman ex-Travayer Disab, Le Sid, finn fer enn konferans de pres, ansam avek Lalit, pu rann piblik enn let ki pe adres Paul Berenger. Dan konferans de pres, Pierre Joson, port parol, finn dir bann ex-travayer disab Lesid pu diskit posibilite anifestasyon ek lezot aksyon pasifik dan bann zur ki pe vini.

Pu linformasyon nu pe pibliye let ki MTDL, finn adres Paul Berenger.


Muvman Travayer Disab Lesid
c/o Pierre Joson, Beau Vallon, Mahebourg Tel 631-1551


14 Novam, 2003
Misye le Premye Minis, Paul Berenger,

Muvman Travayer Disab Lesid, ki regrup plis 200 ex-travayer disab Mahebourg ek plizyer dizenn ex-travayer disab lezot rezyon kotyer Le Sid ek Sid-Es, truv nu dan lobligasyon adres u sa let-la, dan u kapasite Premye Minis ek Prezidan Komite Inter-Ministeryel lor Extraksyon Disab.

An Septam, nu ti deza adres u kopi enn petisyon ek let ofisyel kot nu ti dimann enn rankont avek u ek Depite nu rezyon, pu diskit nu bann demand. Nu pa finn gayn enn repons depi u ziska ler. Me nu finn gayn enn rankont ofisyel avek nu Depite, Hon Collendavello, Hon. Gayan ek Hon Roopun le 5 Oktob 2003. Sa rankont-la pa finn amenn solisyon. O-kontrer nu bann Depite finn servi enn langaz insiltan viz-a-vu nu ek finn refiz diskit nu demand.

Dimans dernye, le 9 Novam, nu finn zwenn dan enn gran Lasanble dan Mahebourg. Plizyer travayer disab lezot rezyon finn zwenn nu muvman aster. Lasanble finn deside pu adres u sa
let - la ek dimann u pran an konsiderasyon nu bann demand.

Nu fer u rapel ki nu metye sete tir disab. Nu konpran ki pu tir disab, li enn danze pu lanvironnman ek ekolozi. Me selman nu ena enn responsabilite pu asire ki nu anmezir nuri nu fami.

Nu fer u rapel ki guvernman finn pey nu enn konpansasyon me li ti osi pran langazman ki li pu fer nu gayn enn lot travay u enn lot mwayin pu nu nuri nu fami. Me guvernman pankor respekte so langazman.

Rezyon Lesid an zeneral byin afekte par somaz. Lizinn pe ferme, buku travayer tablisman finn gayn VRS ek an-somaz. Peser finn afekte akoz proze Lotel. E travayer ki ti tir disab dan nu rezyon pena travay.

Nu pe dimann u intervenir lor baz 3 demand ki nu pe fer atraver sa petisyon-la:
Ki guvernman donn nu enn alokasyon lisansiman de Rs 2,000 par mwa ziska nu gayn enn lor travay. Mem ki nu dakor ki pu tir disab li enn problem a lanvironnman, nu kone ki se bann konpayni konkasez ki finn benefisye de sa lalwa ki guvernman finn pase pu pa tir disab. Nu panse ki konpanyi konkasez bizin kontribye dan enn fon pu ki nu gayn enn alokasyon ziska nu gayn enn lot travay.
Ki guvernman donn tu dimunn ki somer enn alokasyon somaz. Tu nu fami, kamarad ek vwazin pe kumans afekte par somaz.
Guvernman bizin asire ki nu ena enn travay. Si sekter prive pa kapav kree lanplwa, guvernman mem bizin kre anplwa. Nu finn anprann ki akoz bann lakor ekonomik internasyonal ki guvernman finn sinye, disik pena lavenir ek zonn frans menase avek ekrulman. Nu dir guvernman mem bizin servi later kuma bizin ek devlo agro-indistri pu prodwir pu pei ek pu exportasyon. Kapav osi devlop lamer pu kre lanplwa. Kumsa guvernman kapav amenn devlopman pu tu dimunn ek anmemtan asire ki tu dimunn ena travay.

Dan nu Lasanble ki finn fer Dimans dernye, nu finn osi konstate ki ena buku linzistis dan manyer ki ti dres lalist bann dimunn ki ti tir disab. Buku travayer pa finn gayn okenn konpansasyon akoz manyer ki finn etablir lalist. Li ti toltalman absird pu guvernman fer CID etablir lalis dimunn ki ti pe travay dan extraksyon disab. Nu dimann guvernman fer nuvo lanket, su responsabilite bann departman ki responsab resurs marinn, an-konsiltasyon avek organizasyon ki regrup tirer-disab.

Pu termine, nu tenir a dir u, ki nu bann travayer ki finn aksepte aret tir disab dan lintere lanatir ek ekolozi, ki nu totalman opoz ninport ki tantativ pu permet bann gran baron Lotelye rekumans fer extraksyon disab dan lagon. Nu kone ki bann gro kapitalist pe fer presyon, parey kuma ti fer dan proze La Prairie, pu tir par milyon kib metrik disab. Nu pu truv li imoral ek revoltan si guvernman sede a presyon gro-kapitalist inplike dan gro proze IRS, St Felix/Bel Ombre, pu permet zot extrer disab dan lamer. Eski pu ena 2 kalite lalwa dan sa pei-la? Enn pu dimunn mizer kuma nu, enn lot pu kapitalist ki pe rod mont sato pu milyarder etranze?

Nu ti pu byin apresye si nu ti kapav gayn enn rankont avek u pu diskit nu ka.

Nu pe atann enn repons pozitiv depi u le pli vit posib.


Sinserman,


Lor nom Lasanble ex-Travayer Disab ki finn zwenn Dimans Dernye

U kapav kontakte nu lor ladres swivan:
Pierre Joson, beau Vallon, Mahebourg (tel 631-1551)
ubyin faxe nu lor 208-5551, 208-2132, kot biro Lalit, 153 Main Rd, GRNW, Port Louis