Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rapor Militan LALIT zot Turne Revolisyoner dan Venezuela ek Kiba

04.08.2010


Dimans le 1 Ut dan Grand Rivyer, Kisna Kistnasamy ek Yannick Jeanne finn donn rapor zot partisipasyon dan "Brigad Revolisyoner" u "Turne Revolisyoner" 2 semenn dan Venezuela ek Kiba. Bann manb ek sinpatizan LALIT finn ena privilez pu ekut zot rakont zot lexperyans ek evalyasyon de seki pe arive dan sa 2 pei-la.
Alain Ah-Vee ki finn prezide, finn dir ki li finn vinn enn tradisyon dan LALIT ki asak fwa ki enn kamarad al enn evennman internasyonal, nu fer enn rankont pu ki zot kapav partaz sa lexperyans la. Li finn explike kimanyer LALIT finn devlop lyin avek Revolutionary Socialist Party (RSP). Kan Lindsey Collen ek Cindy Clelie ti al Kongre fondasyon RSP, bann militan RSP finn explike kimanyer zot organiz enn laturne revolisyoner pu zot militan ek sinpatizan kapav konpran prosesis revolisyoner dan Venezuela ek Kiba. Se kumsa ki dan LALIT, nu manb Kisna Kistnasamy ek Yannick Jeanne finn interese pu zwenn sa Brigad revolisyoner la. Zot finn fer apepre 1 semenn dan Venezuela, ek 1 semenn dan Kiba.

Form ki zot rapor ti pran ti partikilyerman interesan. Zot finn prezant 70 foto de seki zot finn vizite dan Venezuela ek Kiba, ek anmemtan ki zot finn servi foto pu ilistre zot rapor, zot finn osi evalye ek analiz seki zot finn truve laba.

Kamarad Yannick finn dir ki sa vizit la ti enn imans experyans pu li, pwiske premye fwa ki li finn vwayaze deor, ek anmemtan li enn vwayaz kot li pe vizit pei kot finn/pe ena prosesis revolisyoner. Li dir li finn emerveye par seki li finn truve ek seki li finn viv laba. Li dir ki ti diferan depi seki li ti atann pwiske tu seki li finn tande dan medya fer krwar ki dimunn pe mor defin dan Kiba, ki kondisyon devi byin dir dan Venezuela ek Kiba, ki pena liberte, ki ena diktatir, ki ena lamizer buku. Ek li finn kapav temwayne ki tu seki medya dir, li pa vre ditu. Li finn ena privilez pu temwayn sa avek so prop lizye.

"Larevolisyon, u santi li dan sak dimunn".
Kamarad Yannick finn dir ki dan Venezuela ek Kiba, seki dimunn dir "larevolisyon", li pa zis kitsoz fizik, li dan sak dimunn dan Venezuela; ena enn konsyans deklas byin elve, ek enn vizyon. Li dir ki pu li, li ti interesan gete kimanyer dimunn mobilize ek organize. Li finn explike ki ena diferan kalite proze ki zot apel "mission": pu literesi, pu ekolozi, pu ledikasyon, pu prodiksyon lenerzi, pu aktivite sosyal, pu lasante.

Kamarad Kisna finn azute ki li partaz antuzyasm kamarad Yannick, ek li dir seki finn mark zot se letandi ek profonder bann zafer laba - kitsoz ki ena fwa nu perdi devi. Dan Venezuela ek Kiba, par ekzanp, pena reklam ditu. Li pa kitsoz ki u truve lor sime, dan lespas piblik. Ena gran pano avek extre parol Che, seki Marx finn dir, seki Castro finn dir ki plito bann zafer plito interesan ankontras avek pano piblisiter.

Dan Venezuela, ena enn latmosfer kot partu u santi lantuzyasm ki dimunn ena: dan sayt travay, dan lari, dan liniversite dan Venezuela. Dan Kiba, ena plis kalm, ek ena plis profounder, pli profon,

Dan Venezuela, bann trotwar 3-4 fwa grander sime. Dan La Havann, preske tu sime pu pyeton. Ena byin tigit trafik, li byin trankil. Ena buku lespas piblik dan La Havann. parkont Venezuela, ena buku trafik (kapav akoz lesans enn su lit!), ek ena plis tapaz. Ek anmemtan, seki remarkab, seki tu sime, lespas piblik, dan kartye popiler, byin prop. Landrwa pli sal se kot dimunn ris reste. Yannick Jeanne finn azute ki bann "plas piblik" (seki zot apel "plaza"), zot anime net: ena dimunn partu pe fer diferan kalite aktivite lwazir ek artistik.

Kamarad Yannick finn montre nu map Lamerik Latinn: Venezuela li sitye dan Lenor Lamerik-disid, ek kan sot lamer enn tigit, u gayn Kiba. Zot finn montre nu enn foto kot ena Brigad revolisyoner-la: enn gran grup militan sorti Lostrali, Sidafrik ek Moris. Zot ti ena "gid" - setadir militan depi seksyon zenn Parti Sosyalist Inifye Venezuela ki finn akonpayn zot pandan zot vizit Venezuela.

Milis popiler ek Mercal
Kamarad Yannick ek Kisna finn explik nu ki dan Venezuela, ena enn "milis bolivaryenn" popiler ki travay ankoperasyon avek bann "mission" (ki okip organizasyon lavi sosyal, ekolozi, lasante, ledikasyon). Dan Kazern milis la ki zot ti vizite, ti ena enn labutik "Mercal" kot vann bann prodwi debaz ki zot aste direk ar prodikter legim ek frwi, ek prodikter manze. Alor zot evit bann "middlemen" ki fer pri lartik ogmante buku. Sekifer ki prodwi dan Merkal li 2-3 fwa pli bomarse ki dan labutik prive. Ena Merkal dan diferan landrwa Venezuela. Dan sak Merkal, afis pri sak lartik ki vande, ek akote, afis pri ki labutik prive pe vann sa prodwi la pu ki dimunn kapav konpar pri. Alor dan kazern militia ki zot finn vizite, mem si ena kontrol pu rantre-sorti, ena prezans buku sivil ki pe aste zot lartik dan Merkal. Lefet ki ena sistem Merkal, li osi ede pu dekuraz marse nwar.

Rankont avek seksyon zenn PSUV
Kamarad Yannick ek Kisna ti gayn enn rankont avek delegasyon PSUVJ ki ena 2 milyon manb (sa li zis kantite manb dan so seksyon zenn) lor enn popilasyon 27 milyon, ek ladan 200 mil zenn byin aktif. Militan PSUVJ finn explike ki zenes se enn bann pilye Larevolisyon. Sa rankont ki zot finn ena avek PSUVJ, li ti tutswit apre lasanble enn 100enn delege zenn dan vilaz ek lavil. Kamarad Yannick ek Kisna finn truv bann Zenn pe koze avek buku pasyon, avek buku langazman. Militan Zenn zot travay se pu mat kont birokrasi - fale pa bliye ki ankor ena sistem kapitalis dan Venezuela ek ena ankor buku sabotaz azan kapitalis kont sanzman ki pe ena laba. Lopozisyon kont Chavez li for ek zot fer kanpayn kont li par ekzanp pu dir dimunn gard zot robine uver, kup tiyo lesans, ek lezot travay sabotaz. Bann militan zenn, enn parmi bann travay ki zot fer se pu asire ki guvernman inplemant bann desizyon ki finn pran, ek anmemtan si pa pe inplemante, gete ek konpran ki problem ena. Alor zot fer enn travay kuma enn espes obzervatwar, enn lanket permanan pu asire ki inplemant desizyon ek politik ki finn adopte, ek anmemtan zot osi azir kuma enn kurwa ant labaz ek linstans desizyon.

Barrio
Kamarad Yannick ek Kisna finn vizit enn "barrio" (kuma enn NHDC kumsa, me selman li imans). Dan barrio, ena "kawnsil" pu sak blok. Sak Kawnsil li okip sekirite, lasante, ledikasyon, lwazir, spor pu abitan dan blok. Dan barrio ki zot finn vizite, ena 500 mil dimunn reste. Zot fer eleksyon Kawnsil tulelane. Laz pu drwa devot li 15 an. Ena 20 portparol pu apepre 350-400 fami dan enn blok flat. Lerla ena enn Kawnsil ki regrup delege sak Kawnsil blok. Savedir kawnsil pu barrio li byin-byin gran. Dan Caracas ena apepre 5 milyon abitan, ek laplipar regrupe dan sa bann Konsey demokratik la. Bann Konsey-la mars dan enn fason demokratik, ek ena ki kont Chavez lo sertin pwin tu.

Avan Caracas ti koni pu et enn lavil kot ena buku-buku vyolans. Ena plas dan barrio kot ankor ena bal dan miray. Me sa bann vyolans la pe diminye avek sa nuvo form organizasyon sosyal kuma Kawnsil la. Bann Kawnsil pe osi devlop nuvo kalite aktivite: ena ki pe devlop enn nuvo fason devlop lagrikiltir otur barrio, ek ena pe devlop zot prop radyo. Par ekzanp, barrio ki zot finn vizite ena so radyo apel "Radio Arsenal".

Dispanser Barrio
Sak barrio ena so dispanser kot kapav konsilte. Bann dokter ki travay laba, buku ladan sorti Kiba. Sa li montre kimanyer sa 2 revolisyon la liye. Venezuela furni Kiba petrol, ek Kiba furni dimunn ki ena lexperyans, kuma dokter. Dan buku domenn: dan lagrikiltir ek lasante, anpartikilye, ena buku lapor depi Kiba. Ena 14 mil dokter Kiba ki finn oper 80 mil pasyan dan Venezuela. Kan lopital finn vinn gratis, bann dokter prive ki ti pe fer profi lor malad finn kite. Lerla ki finn devlop sa program dispanser "Al Dento"-la.

Liniversite ek sistem ledikasyon
Kamarad Yannick ek Kisna finn vizit liniversite. Zot finn rakont nu ki zot finn vizit 3 kalite Liniversite. Enn parmi, li enn liniversite ki militer ek sivil alafwa. Ena Liniversite Maritim kot aprann navig navir, ek ena osi liniversite kot ena kur lor tu kalite size. Ledikasyon li gratis, ek li enn drwa. Alor tu etidyan ki anvi swiv kur liniversite, kapav swiv, ek anretur zot bizin fer enn travay pu devlop zot landrwa/rezyon kolektivman apre. Dan liniversite, zot finn kree enn lot size apel "Social-Economy" ki pa get "lekonomi" kuma enn zafer separe depi leres sosyete, u depi lezot syans sosyal, ni li santre lor "Economics" burzwa. Dan liniversite ki zot finn vizite, bann etidyan kolektivman deside ki kalite Curriculum pu adopte ankonsiltasyon avek zot profeser. Liniversite, li imans: ena 600 mil etidyan ladan. Dan Venezuela, ena 2-3 milyon etidyan asterla.

Bann zenn Venezuela dir ki avan pa ti gayn drwa koz politik dan Liniversite. Me aster, zot dir kapav. Ek li paret ki zot koz politik buku-buku dan zot letid. Bann etidyan dir ki size liniversite ki zot etidye finn vinn plis "integre" plito ki separe. Zot dir ki zot etidye sistem kapitalis buku pu zot kapav kritik li pli byin. Kamarad Yannick ek Kisna dir ki zot ti byin inpresyone par profonder analiz etidyan Venezuela.

Dan Liniversite Maritim, ena enn similater bato. Dimunn depi lot pei al laba pu etidye kimanyer manye bato. Buku etidyan Liniversite Bolivaryenn, ki 3yem liniversite ki kamarad Yannick ek Kisna finn vizite, dir ki si ti avan 1998, zot pa ti pu kapav al sa liniversite la. Avek sanzman depi 1998, liniversite finn vinn aksesib. Liniversite-la li imans-imans - li grander, dizon, dapre kamarad Kisna Roche Bois ziska La Tour Koenig.

Aster la, pena ledikasyon zis dan lekol, kolez ek liniversite dan Venezuela. Sayt travay osi transforme an lekol sertenn ler. Kolez ek liniversite uver dan aswar pu dimunn ki travay ek pa finn reysi al kolez ek liniversite.

Lizinn nasyonalize
Kamarad Yannick ek Kisna finn osi al andeor Caracas. Zot finn al Valencia pu vizit enn lizinn ki fek nasyonalize apel Pedeval kot prodwir manze. Li mars inpe kuma Merkal. Ena magazin anba kot dimunn aste manze debaz. Bann fam ki res pre, zot osi partisip dan sa kalite koperativ la: sipermarket-la aste dipin ki zot kwi ek vann li.

Kamarad Yannick dir ki zot ti gayn enn sesyon lor kondisyon travay. Depi ki lizinn finn nasyonalize, pena sindika. Parkont, ena enn Komite Travayer ki zwenn dan travay. Dan lizinn ena enn plas spesyal kot travayer kapav aprann.

Kamarad Yannick ek Kisna ti vizit lizinn margarinn. Zot finn osi gayn enn sesyon lor rafinnri petrol. Seki ti interesan se rafinnri ki zot finn truve, li enn de bann rafinnri ki ti fer lokawt an 2002. Kan finn pran desizyon pu nasyonalize, buku kad dan rafinnri-la finn deside pu kite-ale, me travayer finn desid pu reste, kontiyn travay.

Dan lizinn textil ki kamarad Kisna ek Yannick finn vizite, laba osi ena Komite Travayer. Kan travayer elir Komite, elir Prezidan, tu sa bann eli-la kontiyn gayn mem lapey ki tu travayer.

Kiba
Kamarad Yannick ek Kisna finn explike kimanyer zot vizit laba ti organize par ICA - enn linstiti Kibin pu devlop lyin solidarite avek organizasyon lot pei. Li organiz werksop lor kiba, lor revolisyon dan Kiba. Pu lemoman, zot meynn ishu, kamarad Yannick dir, se pu amenn kanpayn pu larg 5 prizonye politik Kibin dan US. Lot pwin santral pu zot se lor Guantanamo ki Lamerik finn rase avek Kiba, ek finn transform an prizon kot tortir prizonye. Depi 1959, Kiba finn met retur Guantanamo lor azanda Nasyon Zini ek tule lane, li renuvle so demand pu ki rann Kiba Guantanmo. Kamarad Kisna finn rakont zot lor similarite ki ena ant Guantanamo ek Diego Garcia.

Granma
Kamarad Kisna ek Yannick finn vizit medya Kibin kot tir lagazet Granma. Ena osi enn piblikasyon pu zenn apel "Juvente Rebelde".

Kamarad Yannick finn dir nu ki dan Kiba, Leta li sibsidye artis ziska artis la ena laz 35 an pu ki artis gayn letan devlop so lar ek gayn sifizaman lexperyans pu li kapav etablir limem.

Kamarad Kisna finn dir ki ena buku lagazet dan Kiba, ek ena versyon Angle ki inprime ek osi onnlaynn. Ena osi magazinn, ek piblikasyon mansyel deba ek analiz. Distribisyon lagazet dan La-Havann fer par bisiklet, ek li al partu dan leres Kiba par trin. Li finn azute ki an 1959, avan revolisyon Kibin, 80% dimunn pa ti konn lir/ekrir ek aster preske tu dimunn konn lir/ekrir.

Ena fwa bis ek trin pa rule akoz pena lesans/mazut akoz anbargo. Lerla sa kree problem pu distribisyon lagazet osi. Dan sak provins ena korespondan ki avoy nuvel depi provins. Ena enn lapres ki paret pli lib ki Moris, ek kot pena reklam ditu. Ena osi enn lagazet ki viz investiser etranze, inpe plis akse lor lekonomi, ek ki ena enn tiraz 5 mil kopi.

Rankont avek organizasyon etidyan
Kamarad Yannick ek Kisna finn ena rankont avek 2 lorganizasyon etidyan. Ena apepre 500 mil etidyan dan kolez ek liniversite. Zot finn rakonte ki dan zot lorganizasyon, zot reflesi lor ki zot kapav aport zot pei. Zot finn explike ki kuma zot diplome laba, zot fini asire enn travay fini Kamarad Yannick ek Kisna ti byin inpresyone par bann militan zenn dan Kiba. Zot byin konfyan kan zot koze. Ena tifi ki alatet lorganizasyon.

Kote etidyan liniversite (FEEM), enn lot fam portparol finn dir ki organizasyon etidyan liniversite osi ena reprezantasyon onivo Parti Kominis Kiba.

Kamarad Yannick ek Kisna finn dir ki ena enn pratik ki resanble LALIT dan Kiba: dan tu aktivite ki ale dan Kiba, ena enn tigit manze ek kitsoz pu bwar. Dan Kiba, zot dir, depi deor, batiman pa paret extraordiner, me andan, batiman, li zoli, li vivan.

Bann etidyan finn dir kimanyer zenes finn tuzur dan lavangard revolisyon Kibin.

Muvman Fam dan Kiba
Kamarad Yannick ek Kisna finn osi zwenn Federasyon Fam Kiba. Malgre ki dimunn ti dir ki dan Kiba, sosyete-la li byin "Machist", seki zot finn remarke pandan zot vizit se ki bann fam dan Kiba byin aktif. Ena buku fam kote linstans dirizant: 43% fam dan zot parlman. 8 Minis dan Kabine. 60% dokter se fam, ek 65% etidyan se tifi. Lavortman legal ek fer dan lopital. Bann tem delit inportan pu Federasyon Fam Kiba se lalit kont anbargo, liber 5 prizonye politik Kibin dan US. Federasyon Fam Kibin ena 4 milyon manb ek zot ena enn sistem kotite 4 pesos par mwa.

Devlopman lagrikiltir dan Kiba
Kamarad Yannick ek Kisna ti osi gayn lokazyon kit lavil La-Havann ek vizit Santa Clara. Tutlong sime, 280 kilomet antu, zot finn truv plantasyon tu kalite fri ek legim. Zot finn truv plantasyon papay, mang, panplemus. Zot finn vizit moniman Che Guevera. Selebrasyon 22 Ziyet, enn dat inportan pu revolisyon Kiba, ti pe fer laba. Ti ena batay desizif dan Santa Clara anpes zarm rantre pu furni larme ladrwat. Bann militan revolisyoner ti bizin derasinn rel pu anpes zarm rantre.

Dan Santa Clara, kales li enn mwayin transpor popiler.

Kan zot ti dan La Havann, zot ti vizit enn sant lagrikiltir organik ki mars dan enn sistem koperativ. "Zardin Irbin" (urban garden) li kitsoz ase nuvo ki finn met dibut dan Kiba ki finn ed zot sirviv apre ekrulman Linyon Sovyetik, ek avek ekrulman disik. Sa form lagrikiltir-la paret pe mars byin. Li reysi aprovizyonn enn parti dimunn dan lavil. Pena fre transpor, prodwi-la li fre ek li pre ek li prodwir par koperativ.

Seki interesan, kamarad Yannick ek Kisna finn dir, se so resanblans ar Politik Ekonomik Alternativ LALIT. Tulede devlop sa lide kot konbinn konesans dimunn ki konn plante, konesans fam, ek teknisyin, syantifik, ek liniversiter pu fer resers lor lagrikiltir modern pu ki kapav ena sekirite alimanter. Pa servi pestisid ek erbisid - zot servi enn melanz loder ek kuler (eg ginda, zinnya, tulsi, lay etc) pu dekuraz insekt. Dapre BBC, resers la enn de bann pli top dan lemond. Sa pe donn travay buku dimunn dan La Havann, ek zot pe sey agrandi li dan lezot lavil. La Havann limem, li extreman ver avek sa bann Zardin Irbin-la.

Dan Kiba, ena sistem rasyon pu dimunn ki pena lemwayin pu aste manze. Kamarad Yannick ek Kisna pa finn truv dimunn pe dimann sarite. Ek pa truv dimunn ki paret dan ladrog kumsa suvan truve dan bann lavil.

Deba anime apre rapor
Apre rapor kamarad Yannick ek Kisna, ti ena sesyon kestyon, repons ek deba byin anime lor anbargo kont Kiba, lor kimanyer muvman otur Chavez pe gayn difikilte mat burzwazi riral (Latifundi), lor politik agrikol sirtu dan Kiba ek zot stratezi pu plis sekirite alimanter, lor kilt personalite otur Chavez, lor lopozisyon dedrwat dan Kiba ek kimanyer buku ofisye Leta ek ofisye koronpi aktif dan sa lopozisyon-la. Nu finn realize kimanyer ena enn diferans politik inportan ant Kiba ek Venezuela: dan Kiba finn ena enn revolisyon kot finn ranvers Leta Batista, ek instor enn nuvo Leta. Tandis ki dan Venezuela, Leta burzwa ankor la.

Alafin rapor, ti ena enn tiraz-o-sor pu T-shert ek kasket sorti Venezuela ek Kiba. Kamarad Yannick ek Kisna finn osi amenn en sigar Kibin ki tu fimer (ek enn-de non-fimer) finn gayn lokazyon gute! So parfin extraordiner.