Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sesyon Ledikasyon Politik par Ram Seegobin: Listwar LALIT

31.07.2010


Dan enn Kur "Ledikasyon Politik" dan Kartye Zeneral LALIT Zedi 29 Ziyet 2010 Ram Seegobin ti prezant enn analiz lor listorik parti LALIT. Nu pe prezant li dan enn fason verbatim, depi nots enn manb.

Ram Seegobin ti kumanse par dir ki nu size zordi se listorik devlopman LALIT. Tanzantan, li finn dir, li itil nu fer sa exersis get nu listwar la parski ena nuvo manb prezan ki pa finn viv sa lepok la, ena pa finn viv li net, e pu lezot manb li enn re-miz a zur nu apresyasyon nu prop listwar. Par sa, nu kapav gete kot nu pe ale dan lavenir pli byen. Anfet li esansyel pu konpran u kuran politik, e listwar u parti politik.

Me, zordi mo pena ditu lintansyon fer enn deskripsyon kronolozik LALIT. Dayer deza ena enn zoli travay ki Lindsey finn fer, e mo ankuraz tu dimunn al lir li. Li dan seksyon "About LALIT" ki lor nu websayt. Ladan li fer kronolozi LALIT, enn taymlayn, ziska 2008.

LALIT, antan ki enn kuran, li finn ekziste depi 34 an, ek antan ki parti politik depi 28 an. Alor nu pe get 30-35 an listwar.

Bi sa sesyon zordi la, se pu transmet sa lexperyans la, ek servi sa listorik la, pu explik nu pozisyonnman antan ki parti zordizur. Seki pu itil pu nu fer se pu get listorik LALIT pu ki nu konpran exakteman ki finn fer LALIT sirviv tu sa letan la ek kontiyne infliyans lalit politik onivo nasyonal ek partisip dan politik onivo internasyonal, ek osi anmemtan pu gete ki bann fakter ki finn kontribiye pu anpes LALIT devlop plis pwa politik.

Nesans LALIT ti dan lane 70, setadir dan enn lepok kot isi Moris kuma dan lemond, ti ena buku efervesans: forom, deba, ek ti ena osi bann gran gran mobilizasyon travayer, sindika, zenn ek etidyan, ek dan ledikasyon anzeneral. Ena 2 evennman ki finn mark nesans LALIT. Enn se Me 75, sa gran mobilizasyon etidyan, ek dezyem se sa gran lagrev, muvman lagrev, Ut `79 ki reviv enn an apre, an Septam 80. Dan tulde sa imans mobilizasyon lamas dimunn manb LALIT ti byin inplike.

Nesans
Nu ti kumanse enn duzenn kamarad ki ti zwenn, diskite, ek ki ti kritik laliyn politik ladireksyon MMM ti ena a lepok. MMM ti pe chalennj Travayist, me nu ti kritik so manyer amenn sa challenj la. Alor nu finn desid pu tir enn piblikasyon pu exprim sa bann kritik la, ek anmemtan pu explik bann evennman ki etidyan, ek travayer kote sindikal pe traverse, ek osi pu met nu analiz teorik. Dan sa Revi la, ki ti apel Lalit de Klas, nu finn kumans devlop enn analiz de klas sosyete Moris. MMM ti ena enn analiz ase primer ek sinplis, me sa ti vreman premye analiz de klas. Dan sa bann Revi la ki nu finn kumans devlop enn analiz lor burzwazi deta. Pa ti ena li ditu avan. Ti ena buku polemik osi. Lepok la ti kumsa. Nu ti ena deba, diskisyon, polemik avek Maoist, "Marxist Leninist", ladireksyon MMM, MMMSP, nasyonalist.

Enn lot zafer inportan. Li ti kapav enn de bann premye piblikasyon ki ti sorti 100% an Kreol ek sa ti permet buku travayer, zenn ekrir, setadir kontribiye dan refleksyon. Kan nu finn konte apre, nu finn truve ki ti ena 100-150 dimunn ki ti ekrir ladan. Li ase extra-ordiner.

Revi la ti ena enn sistem distribisyon interesan: enn distribisyon militan. Nu ti ankor lepok leta dirzans, alor so distribisyon ti klandestin. Ti vann li dan kwin-dan kwin. Ti pe destribiye li dan labaz MMM, parmi etidyan, dan sindika. Sakenn ant nu nu pran 20-30 Revi dan sak, al distribiye li partu. Lerla nu devlop su-distribiter. Seki kumans gayn Revi, kumans distribiye 5, li osi. Li ti 2 rupi, ek sa Rs 2 ti ase pu kuver fre, ek nu ti fer li nu mem. Avek distribisyon, ena telman dimunn ki li ti posib pu fer Lasanble Distribiter ki zwenn regilyerman ek finalman Komite Redaksyon ki tir Revi la, li vinn inpe kuma enn lekzekitif ki elir par Lasanble Distribiter. Alor li kumans gayn enn striktir demokratik. Alor li finn sorti ase lontan ek ariv lagrev Ut `79, Revi la gayn enn rol inportan.

Lor latab u pu truv Revi depi nimero 1 ziska 36.

Lerla Ram explike kuma nu ekrir, tipe lor masinn a tipe lor stennsil, roneo li. Lerla fer kuvertir, layno prinnting, enn stanp fer ek enn gom pu azut so nimero. Nu ti distribiye 1,000 a 1500 sak mwa.

E anmemtan, nu, laplipar dant nu, nu ti dan MMM, enn tandans apel Klas Travayer An Avangard, ubyen "Lalit de Klas".

Ariv 1980, MMM kumans amors viraz adrwat, kumans prepar lalyans ar Harish Boodhoo ek so PSM, ki nu ti truv enn trayizon so lalit kont kominalism, ek vini avek seki li ti apel "Nuvo Konsansis Sosyal", ki nu ti truv kuma enn trayizon so lalit kont kapitalism.

Lerla nu ti poz lakestyon eski avek sa viraz la, eski li pu tuzur posib pu milite antan ki enn tandans alinteryer MMM?

Finalman an 1982, tu manb LALIT ki ti dan MMM demisyone ek form parti LALIT. Sa ti mwa Avril ki nu form parti LALIT.

Letap prinsipal
Alor ena 3 letap prinsipal:
1975-82 kot nu enn tandans organize dan MMM ek byin aktif dan muvman sindikal.
1982-90 kot MMM kontinye so viraz adrwat, e LALIT kumans fer enn expansyon rapid, gayn brans dan tu landrwa.
1990 ziska zordi, kot LALIT devlop so Program pli sistematikman, ek ogmant buku aktivite ek kontak internasyonalist.

Enn-de grup demisyone depi LALIT
Finn ena 3 epizod kot dimunn demisyone angrup, e ki, si nu get zot briyevman, li pu ed nu konpran LALIT ki li ete, e kimanyer li finn sirviv:

1980 - enn grup dan Lalit de Klas ki met presyon pu ki LDK afilye avek 4yem Internasyonal, ek apre Ut 79 ti krwar zot ti ase for pu rod pran ladireksyon MMM, tandi ki LDK ti ule konsolid bann gen imans lagrev 1979. Alor zot kite, form Lalit Travayer ki plitar vinn OMT, lerla disparet.

1984 - Apre eleksyon 1983, ti ena enn flotman kot ti ena dimunn ki pa ti dakor pu LDK "zenn" MMM - kuma zot ti truv li - par aliyn kandida dan 1983. Alor, ti ena manb ki ti plito pro-MMM, ek zot ti alye zot ar bann fonksyoner ki ti dan LDK, e zot pa ti alez ditu kan LALIT poz kandida parski sa inplik ki zot pu bizin vinn aktif politikman an piblik. Alor li ti enn ase drol melanz. Seki ti pro-MMM finn return dan MMM. Leres finn disparet.

2004 - Ti ena enn lot grup demisyone. Li pa ti enn demsiyon politik ekzakteman. Me, ti ena diverzans politik: zot ti anvi LALIT vinn enn muvman larz dan enn lepok pa propis, e zot ti anvi kontrol muvman sindikal e pu zot fer sa li ti zenn zot vizavi birokrasi sindikal ki zot dan LALIT.

Fil kondikter
Asterla, seki petet pli inportan, se pu konpran seki finn res konstan dan LALIT, pandan so 34 an. Alor, mo pu tir enpe bann "Fil kondikter" ki finn res prezan dan tutolong listwar LALIT. Zot bann eleman ki finn tultan la, e finn plizumwen stab.

Piblikasyon: Nu finn tuzur ena piblikasyon. Pa tu parti ki tultan ena piblikayson. Nu pozisyon politik tultan ti kler, ek li an piblik, e li lor buku size anmemtan. Parmi nu bann piblikasyon, ena ki sirtu viz militan, viz kad politize dan muvman travayer, ek ena lezot piblikasyon ki viz plito lamas dimunn, kuma lagazet. Revi Lalit de Klas ti sorti depi Novam 1976, sak mwa. Lerla apartir 1982, Lagazet Lalit de Klas ti sorti, e li ti sorti enn fwa par semenn. Lerla apartir 1988 finn ena Revi LALIT, li osi ti tule mwa. Apartir 1999, ti ena News and Views, ek apartir 2003, ti ena nu websayt - enn piblikasyon lor internet. E nu finn an 2010 repran Revi LALIT de KLAS, ki finn ariv nimero 95 mwa dernye. Alor, sa li enn laspe LALIT ki finn konstan.

Nu bann kontak avek nu piblikasyon, ek an zeneral, li viz sirtu bann militan, bann aktivist, me osi parfwa nu viz lamas lamas dimunn. Par exanp, suvan militan LALIT lor radyo, nu ena trak masif (10,000 a 15,000), nu kol lafis. Tusala, li kontak avek lamas dimunn. Plis nu ena piblikasyon (bann liv) ki viz dimunn ki anvi edik li plis an profonder. Par exanp, nu ena liv lor Diego Garcia, lor Politik Ekonomik Alternatif, Best Loser. Buku nu piblikasyon zot antyerman an Kreol; ena ki ena Kreol plis osi Angle. Ek parski li osi nu bi (li dan nu program) pu devlop langaz Kreol dan so form formel, nu finn pibliye buku dan langaz Kreol. Ena dimunn pa realiz so linportans. Kan lartik pu REVI LALIT li an Kreol, li permet buku dimunn partisipe. Par santenn, lor enn seri piblikasyon. Tandi ki si li Angle Franse, li restrenn nomb dimunn ki kapav partisip dan redaksyon lartik.

Dokimantasyon
Enn lot fil kondikter, se nu Sant Dokimantasyon. Sa li avek buku kudme Kisna, ki ti al lot pei pu aprann sa metye la, e finn partaz li ar nu manb. Lide deryer sa dokimantasyon la li extreman inportan. Bi se pu demokratiz akse a linformasyon. Si dime nerport ki manb LALIT ena pu koze dan forom, pran laparol dan konferans depres, reponn enn lartik lapres, lerla sa manb LALIT la, li ena akse a linformasyon egal. Alor, apart so litilite par limem, li osi amenn sa demokratizasyon. Zordi li finn vinn enn resurs absoliman imans. E zordi li pe travers enn nuvo faz. Nu fini ariv ase lwen dan fer li vinn dizital, met li lor CD.

Reaktyalizasyon Program
Enn lot fil kondikter, se fason nu devlop ek reaktyaliz nu Program. Li pa enn program ki fize dan 1917, 1944 ubyen sipa kan. Li tultan dan enn prosesis devlope. Nu tuzur pe pibliye nu program: lor diferan size, parfwa, ek an zeneral, parfwa. Lor Ladrog, reform elektoral, langaz, ekolozi, drwa travayer, ledikasyon, liberasyon fam - enn seri ki nu finn pibliye e osi bann Program kuma Labrez, ubyen nu Program 2010, ki pli zeneral. Ek nu dernye program lor enn tem ti lor Politik Ekonomik Alternativ. Buku ant sa bann piblikasyon Programatik, zot bileng.

Enn fwa par semenn, nu zwenn, dan enn reynion ki nu apel "Reynion Program" kot ful manb zwenn pu nu devlop nu program, kot nu edik numem an permanans. Nu pena sa lide enn militan ki "deza forme"; sa pa existe. Alor enn kamarad pran responsabilite pu prepar enn papye lor, dizon, "Kiba", e nu aprann lor la. Alor sesyon Zedi ed nu devlop nu lide lor Program, kote ideolozik, anterm edik nu mem.

Stratezi
Enn fwa, de fwa par an nu ena enn Seminar kot pandan 2-3 zur, nu travay. Nu diskite ansam, ek nu reget nu stratezi, pu ki nu adapte nu stratezi an-permanans, fer faynn tuning, ek gayn enn plan daksyon pu 6 mwa, enn an. Sa ti kumans an 1979, ek vini mem, tu le lane, swa enn fwa swa de fwa, zame nu'nn rate. Parfwa nu finn ena Seminar Rezidansyel pu zis fam, ena fwa pu zis zenn. Ek sa osi reprezant enn fil kondikter.

Taktik Elektoral
Nu finn osi partisip dan eleksyon. Me nu pa elektoralist. Savedir li pa otomatik ki nu pu met kandida. Nu get lanze sak eleksyon, diskit li, pran pozisyon. Me nu finn partisip dan plizyer eleksyon: 1983, 1987, 2000, 2005 ek dan bann parsyel, Vacoas-Phonix, No. 3, Rose-Hill, No. 8. Nu partisipasyon li tuzur lor baz enn program - pa lor "si nu eli nu pu met kolonn divan u laport". Get an 2005, nu ti met buku lanfaz lor nesesite enn nuvo politik ekonomik, dan moman kot ti bizin prepar alternativ ekonomik a prodiksyon kann ek disik. Dan bann eleksyon, nu finn tuzur ena enn aksyon kont sistem Besluzer. Sa ti kumanse an 1983, ek apre buku deba ek refleksyon, seki nu ti kumans fer se kan nu truve lalwa obliz nu met kominote pu ki nominasyon konte, nu finn desid pu fer enn aksyon ki "negate the negation". Alor nu finn fer sistem tiraz osor, seki u gayne, samem u met lor Nomination Paper la. Alor depi 1983, nu finn kontiyn fer sa aksyon la. Nu finn tir enn liv 240 paz kont sistem besluzer an 2005, pu prezant so listwar, bann argimantasyon, etc.

Platform Elektoral pli larz
Lot zafer ki nu finn fer dan eleksyon, se pu sey etablir enn platform inpe pli larz. Anu get enn-de lexanp, kot nu LALIT ti pran linsyativ pu enn tel platform pli larz:
1987 - nu ti sey etablir enn platform avek OMT-FNAS ek sa ti enn dezast. Anfet nu ti tom dakor ar bann la. Nu ti dakor pu ki nu al 30-30, lerla lavey Nomination Day, nu tann dir zot pu sutenir MMM. E, kimanyer zot fer enn tel zafer grav, abe, zot ti bizin oprealab rant dan enn kabal ek ladireksyon MMM ek redakter lagazet Le Militant, pu kree enn bann foste lor ki zot lerla vinn akiz nu, zot dir ki nu pu sutenir MSM dan eleksyon. Anfet dan eleksyon, ala zot ki al sutenir MMM. Alor, sa ti enn dezast antan ki laranzman. E sa kalite konportman la, li plis enn dezast pu seki perpetre li. OMT-FNAS finn disparet enpe letan apre.
1994 - Parsyel No. 19 vini, e li enn-de bann rar Parsyel kot ena 2 syez vakan. Sa ti arive akoz 2 dimunn finn demisyone anmemtan, Paul Berenger ek Jean Claude de L'Estrac. Alor LALIT finn apros PMT (ansyin OMT ki finn kol ar Parti Bizlall). Zot finn dakor, ek nu finn fer enn ase bon kanpayn. Me, ep kan eleksyon fini, Bizlall ti truv rezilta terib. Ek apre sa eleksyon la, zame finn retann parl PMT.
1999 - Ti ti ena parsyel Beau Bassin. LALIT ti deside pu sutenir Jocelyne Minerve ki ti demisyone depi MMM. Li ti ena enn parti apel Nuvo Lizur. Sa ti mars ase byen. Me, apre eleksyon, Nuvo Lizur, li osi, finn disparet. Bann ti-parti kumsa pa sirviv zis akoz zot anvi sirviv. Zot ena tandans fonn.

Interaksyon ar Lezot Lorganizasyon
Lot fil kondikter, se ki finn ena buku interaksyon ek lezot organizasyon: Ledikasyon pu Travayer, Muvman Liberasyon Fam, Bambous Health Project pandan so 25 an lexistans, Playgroup, ek buku lezot pandan enn but letan Sa bann lorganizasyon la reprezant inpe enn baz demas pu parti. E zot bann lorganizasyon indepandan.

Fron Komen
Nu finn partisip buku dan bann fron komin lor diferan size. Par exanp, Diego Garcia. Depi avan 1978, nu ti deza donn kudme, ek sa finn kontinye, e otur 1998, nu ti donn kudme met dibut enn Fron Komen apel "Rann nu Diego". LALIT ti fer buku travay kont Aparteid, e nu ti partisip dan SOMAAP ek FRAAP, de fron komen. Nu finn osi fer bann fron otur vizit Prezidan Bush dan kad AGOA. E avan sa, kan ti ena lager ek premye invazyon Lirak, nu ti apel enn komite anti-lager, ki ti plitar vinn enn fron pli long dire, apel Komite Kordinasyon Anti Inperyalist. Ti ena Fron Pu Demokrasi ki ti sirtu kont IRA ek POA, ek nu finn travay ansam avek sindika ek lezot lorganizasyon ladan. Pli resaman, kan ti gayn kriz alimanter, nu ti donn kudme met dibut enn Fron Komin pu Sekirite Alimanter. Avan sa, buku nu militan ti donn kudme dan Muvman Lakaz. Nu ena kamarad ki finn donn kudme met dibut ek organiz JUSTICE, kont britalite polisyer. Alor tutlong nu lekzistans nu finn kree ek zwenn dan bann diferan Fron. Mo finn nom zis enn-de.

Lyen ek Klas Travayer
Antan ki enn parti sosyalist, nu finn bizin reflesi buku lor nu lyin avek klas travayer - li enn preokipasyon pu tu parti sosyalist revolisyoner antye lemond. Kan nu ti enn tandans dan MMM, buku nu lyin ti fer atraver GWF, parski nu ti azir dan sa fron larz sindika ek lezot muvman otur MMM. Apartir 1983, kan nu kit MMM, bann MMM fu nu deor depi GWF, ek nu kumans reflesi ek devlop nuvo stratezi buku pli avanse apel Labaz Intersindikal, setadir met nwayo revolisyoner alabaz tu sindika, dan tu federasyon, e evit enn relasyon tro pros ek enn sel federasyon. Nu tultan gard enn relasyon ena fwa konfliktyel ena fwa koperasyon avek ladireksyon sindika. Nu evit ena enn lyen permanan ubyen inkondisyonel avek bann diferan birokrasi sindikal, ki ena tandans devlope dan tu federasyon.

Apartir 1987, buku ant nu ti donn kudme dan muvman travayer DWC, ki plitar form sindika CAWU ek afilye avek GWF. Alor sa ti vinn ena tandans re-ris nu ver GWF. Ek sa finn kree ase tansyon. An 1995, buku ant nu donn kudme pu met dibut seki kan kumanse ti pu enn sel "konferans", e ki finn vinn All Workers Conference, enn seri 17 konferans. Nu bi sete pu tini enn konferans ki inplik delege ek labaz sindika. Premye la ti ena mil delege. Ek li ti telman enn sikse, ki li kontinye. Alor pandan 3-4 an, buku militan LALIT ti aktif dan AWC. Li ti inpe ankonfli avek nu stratezi sindikal parski li ti dimann buku plis koperasyon avek birokrasi sindikal, ek koperasyon lor enn baz tulezur ek tultan avek birokrasi sindikal. Sa osi ti kree tansyon ek sirtu friksyon, parski ena militan ki ti plis alez travay avek birokrasi ki lezot.

Kan ti ena bann demsiyon an 2004, ena parmi finn rant net dan GWF, ek integre birokrasi sindikal.

Nu dan LALIT, nu finn kontinye avek nu stratezi inter-labaz-sindikal.

Internasyonal
Lerla, enn lot fil konditer, kuma mo ti mansyone dan kumansman, apartir 1990 nu finn met buku plis lanfaz dan devlop kontak internasyonal ek enn stratezi internasyonalist. Internasyonalism li finn pran 2 form:
- nu bann lyin avek organizasyon miltilateral (avek Open World Conference par ekzanp), kot ena manb depi buku pei dan lemond.
- nu bann lyin bilateral, setadir lyen enn-a-enn avek parti sosyalist dan lezot pei.
Si nu get nu latitid anver travay internasyonalism, ena diferan staz dan LALIT so pratik internasyonalist:
Nu ti ankonfli, byen suvan ant 1976 ek 1982 avek 4yem Internasyonal lor diferan pwen stratezik. Dan enn serten fason, sa ti paraliz nu inpe, kote internasyonalism, dan sa peryod la.
Kan koste avek 1990, nu finn ariv konklizyon ki, si nu krwar dan internasyonalism e efektivman nu krwar ladan, nu bizin pran nu prop responsabilite pu batir sa internasyonalism la, pu met li anpratik. An 1990, pu premye fwa nu ti al dan konferans internasyonal OWC dan Barselonn e ki reinir parti politik degos ek sindika (dan Lafrik, Lamerik, Lazi, Lerop). Kan nu finn al dan Konferans la, li pa ti avek lide pu integre dan sa kuran la. Nu finn ale, ek nu finn zwenn lezot lorganizasyon. Nu finn zwenn WOSA depi Sidafrik, enn lorganizasyon indepandantis dan Lareinyon, enn delege depi FDC dan Komor, enn militan depi Madagascar. Laba dan Barselonn, ki nu zwenn organizasyon ki pre la, otur nu dan Losean Indyen. Apre Barselonn, nu sey met dibut enn lorganizasyon rezyonal. Parski nu Revi ti sorti, nu ti konsakre enn parti ladan a "Rezo" dan nu Rezyon: Reunion, Sidafrik, Komor, Madagascar. Ek lerla nu finn inisye South East African Forum, ki ti ena enn rankont interesan, me ki zame li finn devlope byin. Sirtu parski bann Sidafrik ti dir ki li oblize regrup bann "vre sosyalist revolisyoner" kan anfet dan pei kuma Komor, kot li ankor feodal, sistem kapitalis mem pena, ek pena enn parti veritableman sosyalist revolisyoner. Sidafrik, zot finn fer enn konferans internasyonal, ek finn sey met kitsoz internasyonal. Me li pa ti interesan ditu. Sitan, ki li finn disparet.

Nu finn kontiyn al dan konferans OWC 1995, 2000.

Lerla kumans gayn enn nuvo form internasyonalism onivo mondyal, ki plito apolitik, ek mem anti-politik - otur World Social Forum. Alor nu finn bizin diyl avek sa. Kan ti ena forom AGOA, nu finn organiz manifestasyon, rasanbleman isi, alor sa ti enn form "rezyonalism". Ram dir li ti al dan rasanbleman anti-lager anti-Bush, kan li ti Sidafrik pu enn lot zafer, e li ti pran laparol, donn li enn dimansyon rezyonal.

Nu finn aksantye nu travay kote Diego. Nu ti organiz linisyativ aksyon flotilla - laflot bato pu al Diego. Sa ti amenn nu al WSF Mumbai, ek nu ti al laba spesifikman pu fer travay kont baz militer an zeneral, e kont baz lor Diego spesifikman. Sa finn debus lor kreasyon enn rezo internasyonal kont baz apel NO BASES, ek ena konferans Ekwador dan lekel Lindsey ti prezan. Plitar sa lane la, pu ena prezans isi Moris kordinater NO BASES. Ena nu manb, kuma Kisna, finn koze kont baz Ameriken dan manifestasyon dan Zapon.

Apartir 2004, de nu manb, Alain ek Kisna finn al dan Palestinn. Alain finn partisip dan aksyon kont miray, enn aksyon hard. Kisna finn al dan Westbank avek enn lorganizasyon fam, ki temwen ek expoz arselman ek represyon lor bann chekpoynt larme Israel. Li finn osi al Cairo dan enn aksyon pu rant dan Gaza, Gaza Freedom March, e mem si zot pa finn reysi kas anbargo la, zot finn fer enn seri manifestasyon ase dir dan Cairo. Ek Moris osi, nu finn organiz aksyon solidarite, otur invazyon Liban ek bombardman Gaza.

Kote relasyon bilateral, nu finn devlop relasyon interesan avek Lostrali dan sa dernye 5-6 an. Premye kut nu ti al dan konferans Asia-Pacific organize par DSP dan Ostrali. Lerla finn ena kasir dan DSP, e nu finn gard lyen ek DSP, me osi anmemtan vinn pli pros avek RSP. Finn ena enn lyin byin pozitif avek RSP - Lindsey ek Cindy ti partisip dan zot Premye Kongre, ek lerla sa lane la, Lindsey ek Rajni ti al dan Kongre 4yem Internasyonal. An Ziyet, sa mwa la, Kisna ek Yannick finn al dan enn Brigad, enn turne revolisyoner dan Venezuela ek Kiba.

Pa zis nu finn al dan bann zafer partu-partu, me osi nu finn organiz bann zafer isi: 3 konferans internasyonal - de fwa kikenn depi Sidafrik finn partisipe, ek dernye fwa, kikenn depi 4yem Internasyonal depi Lafrans ti vini.

An Oktob, nu pe fer konferans lor Diego ek akoz sa travay internasyonal, ena Wilbert depi rezo "No Bases" ek osi Ombok depi Kenya, kikenn depi RSP Lostrali, kikenn depi 4yem Internasyonal, ant-ot, pe vini.

Asterla nu pu return ver sa 2 kestyon ki nu ti dir dan kumansman ki nu pu reponn, e nu reponn zot:

Kimanyer LALIT finn sirviv ek res aktif osi lontan
Ki finn permet LALIT sirviv ek kontinye kontriybe onivo politik nasyonal ek internasyonal tu sa letan la? Si nu get MMMSP, dan lekel Roland ti ete, li ti enn ti-parti robist, lerla li al lor enn move laliyn, li disparet. OMT-FNAS disparet. Bizlall met dibut PMT, lerla PMT disparet.

Se zis LALIT ki finn sirviv, ek res dinamik. Kifer sa finn arive? Pu enn seri rezon:
1) LALIT finn ne dan enn vag istorik, ek sa li fer enn gran diferans. PT ek MMM, zot osi, zot finn sirviv, zot ankor la parski zot finn ne dan enn vag sosyal. LALIT finn ne dan 2 vag: Me 75 vag etidyan, ek lagrev 1979-80, enn vag klas travayer ki finn leve. Lorganizasyon ki ne dan vag istorik, li pa disparet fasil. Lezot ne pa kone kifer, ek zot mor pa kone kifer.
2) Ena refleksyon konstan. Nu kontiyn zwenn ek ena refleksyon konstan. Brans, Lasanble Manb, KS, BP, Reynion Program, Komisyon, zot tu zwenn. Nu reflesi lor nuvo evennman, nuvo devlopman, nuvo refleksyon ayer, e nu integre li. Alor, tultan nu res daktyalite. Nu Program devlope ek evolye tultan. Nu lekzistans baze lor enn program ek tank u ena program dinamik ek ki pe evolye ek adapte a nuvo sityasyon, sa permet nu sirviv.
3) Nu sweyn nu bann striktir. Kantmem li kapav tipti, nu sweyn li. Nu ena enn 10enn brans, zot zwenn, avoy lide KS, KS zwenn, BP zwenn, Komisyon zwenn, Lasanble Manb zwenn. E kan nu zwenn, nu donn valer sa bann striktir la.

Ki kitsoz anpes LALIT devlop plis pwa politik?
Depi 1980, finn anfet ena enn deriv ideolozik ver ladrwat onivo mondyal. Finn ena enn dominans kapital finansye, enn lafors dextrem drwat, finn ena pwa imans FMI, Labank Mondyal, OMC; zot finn vinn lur enpe partu. Ek sa lafors ladrwat se dernye tan, finn kit nu byin tigit lespas. Tu bann lezot parti finn buz ver ladrwat, ek zot pa finn kit enn vid agos. Dimunn osi finn buz ver ladrwat ar zot. Si get birokrasi sindikal, ena enn degre oportinism extraordiner. Buku plis ki avan. Zot nepli kapav met ankestyon sistem-la, zot prefer adapte a sistem-la. Lontan zot ti pe dir pa kapav aksepte slogan "adapt or perish" me bizin plito "resist or perish". Me, zordi mem militan degos, enpe partu dan lemond e dan Moris osi, finn rant ladan, finn plito adapt.
Enn parti kuma LALIT, li pu grandi pli vit natirelman dan enn moman kot klas travayer mobilize plis, pandan seki an Angle apel enn "up-turn". Tandi ki depi 1980 vini-mem nu finn dan enn "down-turn".

Ram Seegobin finn konklir par dir li finn swazir pu get nu listwar dan enn fason, pu montre kimanyer LALIT finn travers sa 30 an la. Li finn dir so bi sete pu anmemtan ekler nu pu pli divan.

Apre sa sesyon la, Ram Seegobin finn reponn kestyon e ti ena deba.