Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo Kur Ledikasyon Politik LALIT pe kumanse

22.07.2010

LALIT pe kumans enn nuvo kur Ledikasyon Politik. Premye sesyon pu lor "Ki ete LALIT? Anterm so listwar", pu ena lye Zedi le 29 Ziyet, 5.00pm a 7.00pm, GRNW. Kur-la pu anime par Ram Seegobin. Li pu sitye LALIT dan listwar Moris, depi Lindepandans. Si u interese pu anrezitre, avoy nu enn e-meyl lor lalitmail@intnet.mu pu fer u aplikasyon. Ubyen u kapav telefone lor 208 5551.