Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Solider ar Sineast Jeemal Peerally

15.07.2010


LALIT kondann Guvernman pu represyon kont realizater fim "Paradi an Dey" e bann manb lasosyasyon "Muvman Anti-Drog" ki finn organiz seans sinema dan bi pu konsyantiz dimunn lor gravite problem ladrog dan pei. Premye lapolis finn obzekte kont vizyonn fim la an piblik. Dezyem, kan organizater finn sanz zot plan e finn montre fim la an prive, dan Lakur Lakir, lerla Leta pe kontiyn insiste pu fors zot pas divan Bord Klasifikasyon Fim (ansyen Bord Lasansir), e pe aret dimunn, larg zot su kosyon, su lalwa lor fim-sho. Sa kalite represyon kont enn artist ek kont travayer sosyal, li pa akseptab. Nu dir "Aret tu purswit!" e "Aret tu arselman!" kont artist la e kont travayer sosyal ki pe expoz sufrans koze par adiksyon a ladrog.

LALIT solider ar sineast Jeemal Peerally, bann travayer sosyal Ally Lazer, Imran Dhanoo ek zot lezot kamarad, ki pe sufer sa represyon la. Li inzist. Kan ena enn artist ek enn lorganizasyon ki pe reysi servi zot limazinasyon, ki pe reysi konfront enn problem sosyal dan enn fason nuvo, li vreman destriktif pu Leta atak zot avek otan asarnman.

Nu rapel bann lekter nu sayt, ki LALIT finn deza sibir enn represyon similer. Li ti ariv nu akoz enn seri seans "slayd" ki nu ti organize. Sa ti osi lwen ki an 1984. Nu, manb LALIT, ti aktif dan enn lorganizasyon apel "Linyon Tu Laburer ek Artizan" ki ti fini fer 3 seans "slayd show" lor tem "Disik, ki lavenir?" dan Surinam, L'Escalier ek Bambous, e zot ti enn gran sikse. Dan sa mobilizasyon la, ki ti pe pran lanpler, nu ti pe predir sa desten ki pe anfet ariv lindistri sikriyer asterla, zordi, e nu ti pe mobiliz dimunn ansam pu fors tablisman ek Guvernman diversifye lekonomi depi kann ziska lezot prodwi alimanter, depi mulen disik a lezot lizinn agro-alimanter, pu ki travayer ena anplwa dan lavenir. Nu slayd-sho ti fer avek buku limazinasyon: li ti kontenir slayd lor prodiksyon kann ek disik dan Moris, lor prodiksyon kann ek disik dan Brezil, ek lor prodiksyon disik par betravye, e li ti enn baz pu diskisyon ek mobilizasyon apre. Nu ti predir ki Lerop pa pu bizin disik Moris, e par dizenn de milye plas travay pu ferme. Nu ti pe mobilize kont enn patrona ki viz profi akurterm pu li. Nu ti pe mobilize kont pert 50,000 anplwa dan lindistri kann ek disik, ek anfaver kree travay dan nuvo sekter anmemtan ki ansyen pe menase. E malerezman nu ti ena rezon. Samem zordi Moris an kriz osi grav.

Antuka, a lepok, kan nu ti inform lapolis pu dezyem seri 3 seans slayd, Pte aux Piments, Kalbas ek Triolet, lapolis finn kareman interdir nu prozeksyon, parey kuma interdiksyon ki Muvman Anti-Drog finn sibir, me su ansyen lalwa.

Etan done, a lepok pa ti ena lalwa ki rediz slayd-sho, nu finn loz enn ka dan Lakur kont Komiser Lapolis pu so represyon. Lerla, ep! Zis avan nu ka pu finalman pase divan Mazistra, an 1985, e pu anpes nu gayne, Parlman vot enn nuvo lalwa su Criminal Code Supplementary, ki vinn exzize ki "Slide" bizin "lotorizasyon o-prealab depi lapolis" pu ki prozet li (Seksyon 88).

Alor, zordi nu dir "Non a tu purswit kont Jameel Peerally ek travayer sosyal ki pe organiz sa seans fim la." Zot osi, kuma nu ti pe fer, pe fer zot mye pu anpes enn problem grav vinn pli grav.