Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo seri REVI LALIT finn sorti

09.07.2010


REVI LALIT finn rekumans sorti apartir Ziyet. Li ena 32 paz, e li tus tu kalite size politik Moris ek dan lemond. U gayn enn pwendevi degos lor seki pe arive: ki li lor Reform elektoral, lor lavi klas travayer zordi, lor kifer "leta Travayist" tuzur anplas, ki linportans guvernman so "Forum National" lor langaz Kreol dan ledikasyon. Editoryal sa nimero la li lor lakor dan lindistri sikriyer. Ena osi nyuz ki u pa pu gayne ayer: 2 manb LALIT lor enn laturne revolisyoner dan Venezwela ek Kiba asterla-mem. Ena wit diferan manb LALIT ki finn kontribiye zot analiz.
Sa REVI la pe swiv ansyen seri LALIT DE KLAS ek REVI LALIT, alor so nimero li 95.
Li pu sorti enn fwa dan 2 mwa.
Si u anvi enn abonnman, kontakte nu lor lalitmail@intnet.mu