Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman The Malaria Man and her Neighbours

28.06.2010

Vandredi le 25 Zin, Ledikasyon Pu Travayer finn organiz lansman dernye roman Lindsey Collen dan Orl Mama Bul Later, GRNW. Sa ti enn sware memorab avek enn bon lanbyans ki tu dimunn finn apresye. Ti ena enn santenn dimunn prezan avek Vidya Goolam, antan ki oter, ek Nandini Bhautoo-Dewnarain, lekcherer liniversite,ki ti invite pu fer diskur lansman pu sa lokazyon la.

Alain Ah-Vee ki ti pe prezid sa lansman la pu Ledikasyon pu Travayer, finn remersi bann dimunn ki finn partisip dan sa proze la: Marusia pu swa papye, Patrice pu mizanpaz, Rada ek Madu ek limem ki finn ede pu fer plak, Jimmy ki finn ed li pu fer fim kuvertir, Jean Marie ek Georges ki finn rul lapres.(san bliye Alain limem ki fer disayn kuvertir liv-la). Alain Ah-Vee finn explike ki promuvwar literatir form parti dan bi LPT parey kuma bi LPT pu promuvwar literesi. Li rakonte kuma enn zelev Kur Alfabetizasyon finn mem pibliye de roman an kreol. Li finn salye sa lamur ki Lindsey Collen ena pu langaz imen, ki montre ki li kontan imen e dayer so roman koz sirtu lor lamitye. Li estime ki enn roman kaptiv enn moman dan listwar dan enn lemond kot tu zafer pe al deplizanpli vit. Li finn osi deplor lefet ki suvan mank enn lespas kot kritik literer kapav epanwi e se pu sa ki finn invit de dimunn pu fer enn kritik roman la pu so lansman.

Nandini Bhautoo-Dewnarain, finn abord lefet ki kreasyon literer an Angle byen rar dan bann ex-koloni. Alor, enn oter kuma Lindsey Collen, ki ena enn stil post-modern, li enn sans extraordiner pu ekriven ek lekter Moris. Linn explike ki kapav retruv post-modernism dan lefet ki ena diferan lavwa alinteryer roman, diferan pwendevi lor mem evennman. Li fer enn raprosman avek oter alman Gunter Grass ki finn evok problematik pu dekrir lavi 'ti-dimunn', travayer uswa peizan. E zisteman dan The Malaria Man and her neighbours, li panse ki oter la resi dekrir bann realite lavi tulezur ek enn saver inkrwayab. E se bann realite ki suvan nu pa anvi truve ki, selon li, Lindsey Collen met an avan dan so bann liv; bann roman ki pa zis pu lwazir me pu remet numem ankestyon. Li finn osi salye ekriven la pu fason li finn 'kreoliz angle'.

Vidya Golam finn partaze a ki pwen sa liv la finn buskil li depi premye paz. Li retruv bann eleman Shakespearyen dan bann 'silans dramatik', enn lanbyans bann fim Kosta Gavras. Vidya Golam li osi fer resortir ki bann personaz roman la zot pa 'bann gran eritye', 'bann gran nom' me bann travayer ki pe lit pu dinite imen. Li dir ki li finn vremem inpresyone par pwisans deskriptif Lindsey Collen, ena enn turdefors dan so lekritir ki fer nu rant dan lapo bann personaz net. Nu akrwar nu mem pe viv bann aksyon la : mont bisiklet, travay dan karo, lapes. Li truve osi kuma kontras la for ant seki paret avek seki vre et dayer sa li frapan lor kuvertir liv. E sa li ankor pli for parski tutolong liv la, nu santi ki kiksoz pe kuve. Ena bann moman kalm, idilik, me zot tro kalm zisteman ek fer nu gayn enn premonisyon ki kitsoz atros pu arive. Li finn konklir par fer resorti ki mem si sa zistwar rakonte dan enn atmosfer som, li enn liv ki porter lespwar ek ki respir lavi.

Lindsey Collen finn fer resortir ki lektir se suvan enn aktivite ki aparaman 'soliter', parey kuma travay ki artist la fer. Selma, kan enn dimunn lir, li bizin re-invant sa lemond dan liv la ek rant an kominyon avek so ekriven, zot retruv zot a de finalman. San konte ki tu lekter mem liv partaz enn zafer an-komin. Osi, kan enn romansye pe ekrir, mem si li tusel, li pe gayn buku kontribisyon invizib : bann dimunn ki donn li letan ek lespas materyel pu kree, bann dimunn ki alimant so kreativite ar zot bann zistwar. Se pu sa rezon-la ki Lindsey Collen finn tenir a remersye : Ramesh pu so listwar extraordiner lor Tablisman Anna, Paul pu so bann metod pa tro abityel ki linn finn servi pu gayn later pu plant legim, Ram ek Anwar pu lexperyans zot finn partaze lor travay dan labatwar, ek sirtu fe Anne Marie Couronne, née Jean Marie Couronne ki li finn kone dan Muvman Lakaz. Lindsey Collen finn osi gratifye bann dimunn prezan ek enn riydinng premye sapit roman la.

Lasware finn klotire par enn kokteyl byen konvivyal pandan ki Lindsey Collen ti pe krule anba demand pu dedikas liv. Serten dimunn ti pe vinn avek 6-7 liv pu fer sinye.
Roman la ti a-vann Rs 250 sa zur-la ek aster li disponib a Rs 350.