Galleries more

Videos more

Dictionary more

Trak LALIT: "Liber Gaza! Liber Palestinn!"

07.06.2010


Nu ena plezir reprodir text trak LALIT ki ti distribiye ansam ek nu manifestasyon divan Lanbasad US semenn dernyer:

Nu pe proteste pu exprim nu koler kont Israel ek pu kondann latak mertriyer ki so larme finn perpetre kont sivil ki ti abor "Flotil Laliberte". Sa latak-la finn fer andeor lamer ki Israel dir li kontrole (ki ilegal dayer) e alinteryer dilo internasyonal. Omwin 9 manb lekipaz Flotil Laliberte finn perdi lavi. Li enn ak piratri. E li sinboliz sa blokis kriminel ki Palestinyen dan Gaza sufer tulezur.

Nu pe proteste osi kont lefet ki Leta Zini responsab angranparti pu sa inpinite ar lekel larme Israel azir san okenn respe pu lalwa internasyonal, e kont Pal-estinyen tulezur. Responsabilite Leta Zini, li pa zis so konplisite diplomatik, me osi parski limem so prinsipal sutyin finansye ek so prinsipal furniser zarm ek lezot lekipman militer. Leta Zini ki finn met so veto kont tu rezolisyon dan Nasyon Zini ki kondann Israel. Kumsa ki Leta Israel krwar li kapav fer seki li ule, kontiyn so kolonizasyon ilegal, kontiyn so dominasyon lor lepep Palestinyen.

Nu salye kuraz tu sa volonter, depite Lerop ek aktivis internasyonal, buku depi Latirki, ki finn partisip dan sa Flotil Laliberte ki ti pe amenn led imaniter pu abitan Gaza. Sirtu, kan bann Leta enpe partu dan lemond finn abdik a zot rol pu met lord ar Israel e pu fer fas a Leta Zini, se bann volonter dan bann parti politik degos Lerop ek Latirki ek bann lorganizasyon internasyonal kont lager ki finn ramenn kominote internasyonal a-lord.

Non a blokis Israel lor Gaza!
Ena mem nomb abitan Gaza (sa seksyon Palestinn ki su syez) ki ena Moris. Depi 3 an Israel finn blok tutotur sa teritwar-la. Pena okenn akse ni lor later, ni lor lamer, ni par avyon. Ni pu dimunn, ni pu manze. Gaza kuma enn "prizon" anplener. Li barikade partu. Lerla, su sa kondisyon, larme Israel finn bombard li depi lao, detrir lakaz, detrir lopital, detrir lasurs dilo, detrir lekol. So popilasyon pe sufer, akoz pena manze, medikaman, furnitir, materyo konstrik-syon nanye. 80% popilasyon Gaza depann pu zot sirvi lor led imaniter internasyonal.

Blokis ek Lokipasyon Gaza par Israel li pa zis inimen, li pa zis kolonyal, me li ilegal. Depi plis ki 60 an lepep Palestinn ki viv dan Gaza, Wes Bank ek Les Zerizalem pe fer fas lokipasyon militer ek kolonizasyon. Israel pe komet enn zenosid dan Pal-estinn. Lavi tulezur pu popilasyon Palestinyin vedir asasina sible par larme Israel, detansyon san okenn prose lakur, restriksyon muvman par Miray Apart-eid, chekpoynt larme partu dan lari, baraz rutye, loto-rut aparteid. Lavi tulezur pu Palestinyin vedir arselman e imilyasyon par solda ek kolon, vedir demolisyon zot lakaz, expropriyasyon zot later, destriksyon zot plantasyon zoliv, vol zot surs dilo. Israel pe delibereman rwinn lekonomi Palestinn. Pu fors so abitan abandonn zot later, pu exile. Kuma li ti fer an 1948 e 1967. Zordi popilasyon Palestinyin pe bizin viv antase lor selman 20% zot prop later. Leres okipe ek rezerve pu kolon Isrealyin. Ena plis ki 4 milyon Palaestinyin ki viv an exil dan lezot pei.

Israel pa ti devet kapav kontiyne ar so lopikasyon militer e kolonizasyon Palestinn. Li pa ti devet kapav refiz respekte lalwa internasyonal, innyor zizman Lakur Siprem so prop pei. Li pe azir kumsa parski Israel depi lontan enn proteze Leta Zini. Li-mem azir kuma gardyin lintere ekonomik inperyalis US dan Mwayin Oryan, enn rezyon kot ena 2/3 prodiksyon mondyal petrol. Israel resevwar 40% led etranzer US, sirtu lekipman militer pli sofistike e pli destriktif ki ena. Li mem posed zarm nikleer. Li enn Leta bandi, enn Leta or-lalwa ki pe azir avek inpinite akoz li enn proteze Leta Zini, e li gayn enn espes benediksyon depi buku pei Lerop osi. Laplipar guvernman pei Arab finn dusman-dusman vinn kon-plis ar Israel, zot osi. Lezip ti ferm Rafah Crossing.

Liber Gaza! Izol Israel!
Protestasyon zordi form parti samem lelan solidarite ki pe devlope antye lemond pu kondann Israel. Bizin liber Gaza e tu teritwar Palestinn depi lokipasyon militer ek kolonizasyon. Bizin izol Israel. Bizin met enn anbargo internasyonal tu zarm ver Israel, met anplas enn boykot total lor Israel, e sispann imedyat-man relasyon Moris avek Israel anmemtan ki fer travay diplomatik pu Linyon Afriken pran enn stenn komen. Bizin ogmant presyon lor Israel pu li aret sa blokis inaksetab lor Gaza ki pe amenn enn kriz imaniter pu plis ki enn milyon abitan sa but Palestinn la. Nu sutenir "Freedom Flotila" pu so aksyon kuraze.

Nu, 2 manb LALIT, ki pe siyn sa trak zordi la, nu finn al Palestinn kuma volonter pu exprim nu sutyen ar lepep Palestinyen lor non nu Parti. Zordi, dan sa manifestasyon la, nu pe re-iter nu sutyen. Viv Palestinn lib!

Alain Ah-Vee ek Ragini Kistnasamy
Pu LALIT, 3 Zen, 2010.