Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT kondann Guvernman Izrael pu Tuyri lor "Flotila Lape"

31.05.2010


LALIT kondann latak par larme Israel kont bato "Flotila Lape" ki ti pe amenn led a Gaza ki su blokis depi 3 an. LALIT truv Izrael so aksyon enn akt piratri. E nu kondann so blokis inimen. Dayer, kumansman lane enn manb LALIT ti dan Cairo, pu partisip dan Gaza Freedom March. E nu apel a Guvernman Moris pu sispann so lyen diplomatik ar Izrael imedyatman.

Larme Izrael finn tuy buku volonter sivil ki finn partisip dan sa aksyon la. E plis ankor finn blese. BBC pe anonse ki 19 dimunn finn truv lamor, parmi bann aktivist volonter.

Enn portparol larme Israel, Amital Leibovitch finn mem vinn zistifye sa latak dan dilo internasyonal parski dapre li "Israel gayn drwa defann li".

Sa vwayaz Flotilla 6 bato-la organize par Free Gaza Movement e li ti anfet pe amenn 10,000 tonn led imaniter sirtu medikaman, manze, lekipman pu lekol, materyo konstriksyon pu popilasyon Gaza ki pe fer fas enn blokis par Israel. Dan sa 6 bato-la ti ena 750 dimunn ki sorti depi plis ki 40 pei, parmi plizir depite Eropein ek enn Pri Nobel. Anfet bann Leta dan lemond finn telman konplis ar Izrael ki bann lorganizasyon ek individi pe bizin expoz lavi pu atir latansyon lor sa krim ki Guvernman Izrael pe perpetre.

Sa latak-la ankor enn fwa devwal politik intervansyonis militer Israel ki pare pu servi ninport ki mwayin, mem lafors arme, pu anpes e sey blok tu form solidarite e sutyin a lepep Palestinyin. Leta Izrael pe perpetre enn zenosid. Li pe okip ilegalman teritwar Palestinn. Lepep Palestinyin ki viv dan Gaza, West Bank ek Les Zerizalem pe sufer sa lokipasyon militer-la tulezur depi plis ki 60 an. Ena finn bizin fwir. Ena finn perdi lavi. E tu Palestinyen pe sibir imilyasyon kotidyen.

Dan LALIT nu kone kimanyer Israel pe fer pu inpoz so dikta lor lepep Palestinyin. 2 kamarad LALIT finn deza al alintereyer Palestinn a 3 repriz, osi byen ki Gaza Freedom March, e finn temwayn sa sistem baraz, chekpoynt, Miray Apartheid, sistem pas ki Israel servi pu kontrol muvman popilasyon Palestinyin lor zot prop later. E tu mwayin li servi pu detrir e rwinn lagrikiltir e devlopman ekonomik dan teritwar okipe.

Izrael pa ti devet kapav kontiyne ar so lopikasyon militer e kolonizasyon Palestinn. Li enn Leta bandi, enn Leta or-lalwa ki pe azir avek inpinite akoz li enn proteze Leta Zini, e li gayn enn espes benediksyon depi buku pei Lerop osi. Laplipar guvernman pei Arab finn dusman-dusman vinn konplis ar Izrael, zot osi.

LALIT reiter so demand pu enn anbargo internasyonal tu zarm ver Israel, pu enn boykot total lor Israel e pu sispansyon imedyat relasyon Moris avek Izrael. Bizin ogmant presyon lor Israel pu li aret sa blokis inaksetab lor Gaza ki pe amenn enn kriz imaniter pu plis ki enn milyon abitan sa but Palestinn la. Nu sutenir "Freedom Flotila" pu so aksyon kuraze.

Alain Ah-Vee ek Kisna Kistnasamy
Pu LALIT,
31 ME, 2010.

Pu komanter, kapav kontakte Alain 466 6140 ubyen Kisna Kistnasamy 917 7631.