Galleries more

Videos more

Dictionary more

Retrospektiv Kanpayn LALIT pu Eleksyon Zeneral 2010

18.05.2010

Apre eleksyon zeneral le 5 Me li enn lokazyon pu nu zet enn kudey lor kanpayn elektoral, enn kanpayn byin kurt ki finn marke par ankor plis koripsyon elektora par 2 Lalyans prinsipal, e osi par enn konteni konpletman abetisan ki zot finn donn kanpayn. Zot finn apel zot adverser par tu kalite non,abes zot, kritik zot laparans fizik. Zot finn mem zur zot alye. Zot finn mont zot kanpayn vid lor baz bann taktik kominalo-relizye. Zot ti nek pe rod vinn opuvwar par ninport ki mwayin. Zot finn prezant zot program mwins ki 2 semenn avan eleksyon e telman tulde program ti insipid, ki zot pa ti donk ena gran itililite.

Par kont LALIT finn fer enn kanpayn elektoral reysi. E sa, san ki nu finn met kandida. Dan nu kanpayn, nu finn fer enn manifestasyon kont baz militer Diego Garcia e kont desizyon Leta Britanik pu dekret enn Zonn Maritim Proteze otur enn teritwar ki su lokipasyon ilegal. Sa ti enn sikse. Enn nu manb, Rajni Lallah, ti pran laparol divan preske totalite delege muvman sindikal (800 travayer) dan premye rasanbleman inifye nuvo Konsey Sindika. So diskur ti byen fite, e lor tem. Lezot orater ti Veda Balamoody pu MMM ek Joy Beeharry pu Travayist, e tulde ti gayn interipsyon depi laful pandan zot diskur. Rajni ti gayn aplodisman repete pandan so diskur, osi byen ki apre. Nu finn ena renyon kartye plizir plas pu explik nu modord setadir pu al vote me pu met enn gran lakrwa lor biltin. Nu finn partaz 8,000 trak lor bann lagar prinsipal boner gramatin, tu mem zur, pu kritik sa 2 lalyans burzwa-la e pu explik sa modord la.

Mem lapremidi nu finn partaz trak dan tu rezyon kot nu ena Brans.

Kan nu ti pe distribye sa mem trak la kot Liniversite Moris, lapolis ti aret 2 nu manb. Zot ti larg zot apre, san met sarz kont zot. Sa finn permet sa 2 manb-la akerir lexperyans lor represyon e kuma pu diyl ar li, me san ki zot finn bizin travers par tusa long prosedir erintan divan Lakur-la.

Me seki kitfwa ti pli inportan se distribisyon preske tule 900 kopi 'Program e Bilan 5 an LALIT' dan bann mini-rankont ki nu manb finn ena. Sa bann rankont-la ti inklir individi, ek osi 12 sindika/federasyon ek 11 lasosyasyon demas. Pu premye fwa ena enn dirizan sindikal ki finn kumans konpran diferans ant demand tranzisyonel ki LALIT finn devlope ek demand stil 'lalis komisyon', e lerla li ti kapav dibute e poz bann kestyon pwisan a reprezantan MMM ek Travayist, sa 2 lalyans burzwa dan rasanbleman Konsey Sindika Loditoryom Octave Wiehe kot Rajni Lallah ti pran laparol.

Program LALIT finn osi gayn enn kuvertir rezonab dan lagazet - lor nu program an antye, lor kestyon ekonomik ki suvan siprime dan kanpayn elektoral, ek lor seksyon lor lanvironnman dan nu Program.

Nu finn reysi met lor azanda eleksyon zeneral sertin parmi bann isyu mazer lor lekel nu amenn kanpayn:

- ki lekonomi form parti politik
- ki bizin introdir lang maternel dan ledikasyon
- ki Diego Garcia ek Chagos zot bann isyu politik ki bizin adrese politikman
- ki reform elektoral onivo lezislatif li neseser pu ki aboli sistem Bes Luzer kominal
- isyu konsernan fam
- kont vyolans polisyer
- non a lapenn demor

E dan nu selebrasyon Fet Travay nu ti reysi met kestyon lanvironnman lor azanda. Nu ti fer sa dan fason profondeman Marxist, setadir dan kontex kot imin finn perdi kontrol lor enn sistem kapitalis destriktif ki so sel motivasyon se profi, atraver 'metabolic rift' ki finn kree par prodiksyon kapitalis e lagrikiltir kapitalist. Sa vedir pu lite pu enn bon lanvironnman, nu bizin regayn kontrol anmemtan lor nu prop lanatir (nu kuraz travay) e lor lekonomi ki pe kraz lanatir andeor de nu.

Zur eleksyon, so aswar, Ram Seegobin ti invite lor radyo RFI pu koz lor 'model' Morisyin dan kontex eleksyon. Ti ena enn reprezantan sekter prive Moris lor mem plato.


Alain Ah-Vee, pu LALIT, 17 Me, 2010