Galleries more

Videos more

Dictionary more

Grup Zenn Lalit deklans kanpayn kont IRS

03.07.2003

Swit a deklarasyon Vis-Premye Minis dan Lasanble Nasyonal, bann krint ki Grup Zenn Lalit ti ena lor IRS finn konfirme. Grup Zenn Lalit finn desid pu deklans enn kanpayn o-pre bann zenn dan Moris pu proteste viz-a-vi zot Depite kont proze Integrated Resorts Scheme(IRS). Get Kominike integral Grup Zenn Lalit dan seksyon "Documents" dan Website Lalit.
Pu plis linformation lor IRS and lor bann aktivite GZL pa ezite pu email GZL lor youth@lalitmauritius.com.