Program LALIT pu Liberasyon Fam

 

Tandi ki fam, laplipar plas lor bul later, finn oprime pandan 5,000 a 10,000 an par sistem patriarsi, dan dernye 200 an finn ena bann gran rebelyon ek muvman konstan pu liberasyon fam. Preske tu gran teoritisyen sosyalist finn osi parmi bann pli gran panser feminist.

 

Me, malgre tu lalit, ena ankor bann striktir sosyal misozenn (misogynist, ubyen anti-fam) ek osi buku restan mantalite misozenn. Sa li vre enpe partu dan lemond, e an partikilye dan Moris.

 

Alor, li enn lalit konstan pu akerir e lerla pu gard, drwa fam ek drwa imen pu fam. E li for posib ki drwa fam pu selman epannwir totalman kan ena enn sosyete ki nepli yerarsik, nepli divize an klas sosyal diferan.

 

E dan Moris, depi Ana de Bengal, enn fam esklav ki le 18 Ziyet, 1695, ti mener dan enn rebelyon esklav ki ti kilminn kan li ti met dife dan kartye zeneral Konpayni Olande Dezind, sak muvman pu plis egalite finn ena enn laspe liberasyon fam ladan. Sa lalit-la finn aksantye dan dernye 50 an, kan fam finn gayn bann viktwar swivan:

 

 

Me, kuma dan Lalit nu abitye dir, bizin lite pu gard sa bann drwa la. Ala bann gran rekil ki finn ena e, si nu pa fer atansyon, pu ena:

 

 

Alor, lalit fam kontinye. Nuvo zenerasyon zenn fam pe revandik ful liberte ek ful egalite.

 

Amezir fam pe libere depi dominasyon lepok ansyen, lavwa fam ek vizyon fam li osi li libere. Kumsa gayn enn imans nuvo apor dan lalit pu sosyalism.

Patriarsi

Me, kuma li ete zordi, partu dan lemond, fam sufer dominasyon. Sa dominasyon li pran tu kalite form: fam bati, lavwa fam tufe, anprizonnman anterm plas kot gayn drwa ale (“Isi danzere, laba izole”) ek ler kan gayn drwa sirkile (“Li tro tar aswar”), mwens lapey, plis luvraz ek plis travay, bate ek vyol (kan fam dan lakaz kuma kan li dan lespas piblik). Dan buku pei, Moris parmi, ena tuzur lalwa bankal ki rann enn pov fam “kriminel” akoz li finn telman dan traka li finn oblize ena rekur a enn lavortman. Ena osi pei, Moris tuzur parmi, kot lalwa obliz fam res atase ar mari ki li ule kite, akoz divors swa tro ser, swa tro konplike ek difisil. Ena pei kot paran kapav “marye” zot tifi kont so gre. Moris tuzur kumsa, akoz laz maryaz (16 an) li mwens ki laz mazorite (18 an). Konstitisyon Moris telman anti-fam ki li expreseman dir ki Lasanble Nasyonal gayn drwa met lalwa ki fer diskriminasyon kont fam anseki konsern lalwa maryaz, divors, eritaz; dayer Premye Minis Paul Bérenger finn anonse ki li pu fer vot enn tel lalwa retrograd.

 

Kot sa dominasyon-la sorti?

 

Dan sa 150,000[i] banane ki imen finn existe lor planet, finn ena 140,000 kot pa ti ena okenn dominasyon fam sistematik. Okontrer, ena buku indikasyon ki fam ti santral dan sosyete pandan 95% listwar limanite. Sa li evidaman akoz serten zom pa ti ankor kontrol stok manze (pu sinp rezon ki pa ti ena stok manze) e anmemtan se fam ki ti detenir sekre reprodiksyon dan so prop lekor.

 

Apre gran revolisyon ki apel “revolisyon agrikol” – ki fam finn amene – ti ena serten plas lor bul later kot plantasyon ek lelvaz ti vinn enn gran sikse, e sa finn permet akimilasyon enn stok: enn sirplis. Sistem patriarsi, kuma sistem feodal, li finn pran nesans dan kontrol inegal ki finn devlope lor desizyon ki pu fer ek sa sirplis la.

 

“Leta” kumans pran enn tel form ki alabaz sosyete, dan sak fwaye, fam vinn su patronaz ek kontrol sosyal so papa, lerla so mari; zom ranferm zot tifi ek fam dan lakaz ubyen les zot sorti lor permi, e sirkil dan enn reyon relativman pre ar lakaz.

 

E li tuzur malerezman enpe kumsa, enpe partu dan lemond.

 

Alor, dominasyon ki fam sufer zordi li enn kontinyason enn sistem ‘patriarsi’, ki ti enn-dan-lot avek sa lot yerarsi drastik ki apel sistem feodal. Sa sistem feodal la, dan tu kalite diferan form, finn existe depi 10,000 banane dan serten landrwa lor bul later. Patriarsi feodal finn adapte limem pu li persiste mem dan sistem kapitalis, ki opuvwar 250 an.

Fam reprodir fizikman

Fam ena responsabilite anplis anver sosyete, setadir pu reprodwir limanite fizikman. Zis fam ki ena kapasite fizyolozik pu reprodwir, me sa, a son tur donn fam enn responsabilite sosyal pu reprodwir. Sa li pa selman enn fe biolozik: li enn realite sosyal. Avek devlopman lalwa travay, nu kapav dir lezot travay finn vinn relativman mwen danzere avek letan. Zordi “groses” ek “akusman” finn vinn travay pli danzere dan lemond: enn travay kot risk aksidan ek risk lamor pli ot. Avek privatizasyon su diferan Guvernman Moris, ankuraze par IMF ek World Bank, ankuraze par regleman WTO ek AGOA, pe gayn demantelman zeneralize servis lasante, alor danze pu fam dan travay reprodiksyon pu ogmante. Pur lemoman, sosyete pe azir dan enn fason pu fer fam pli malad ek pli expoze ar lamor par lefet ki ena enn lalwa ki kriminaliz fam ki fer lavortman, kontrasepsyon pankor ase aksesib san perdi enn zurne travay, e sistem lasante otur maternite pankor ase konvenab.

Luvraz ki fam fer gratis

Angro, sa swen ki fam finn pran depi tultan pu okip dimunn otur de li, finn kareman konverti depi enn luvraz diyn an enn travay gratis, suvan mal-estime, dan sistem kapitalist. Setadir fam ena enn relasyon tutafe spesyal vizavi prodiksyon: li asir reprodiksyon sosyal (osi byen ki fizik) enn “fakter” inportan dan prodiksyon: mindev. Fam okip preparasyon manze, sweyn latmosfer enn fwaye salere omilye sak lakuzinn, donn enn fiyling apartenans dan enn landrwa, kree larmoni ant diferan manb lafami, balye lakur prop, lav linz, okip lapropte sak manb fami, balans so nitrisyon, sweyn so lasante ar latizann ek kataplas, pran desizyon kan pu al dispanser ek lopital. Fam osi finn transmet ansyen konesans lor lasante, lor gayn zanfan, lor lavi ek lamor, lor lavi fizik, lavi emosyonel, “preokipasyon” ek lavi spirityel. Sa vedir fam okip tu dimunn dan enn fami: so mari, so paran, so zanfan, e tu manb lafami ki malad ubyen pe “mal-azir”.

 

Dan Lalit, nu dakor avek Muvman Liberasyon Fam lor pwen swivan: Nu dakor ki fam pa bizin aret sa rol fantastik la. Ladan, dan sa luvraz la, ena seki rann lavi enn plezir pu imen.

 

Me, fode sosyete pa flank tu luvraz lor fam. Fode sosyete pran sarz kolektivman tu seki tro lur pu fam individyelman: atraver ledikasyon gratis pu tu zanfan depi 3 an ziska 18 an, atraver lopital ek dispanser ot nivo ek gratis, atraver pansyon sifizan pu vye dimunn, pu zanfan, pu dimunn andikape ek malad, atraver lakantinn ek lavwar Minisipal ki kapav alez sa luvraz la. Bizin mem ena enn sistem “travayer domestik” ki Minisipalite anplwaye, e ki Lopital avoye pu ed enn fam ki finn fek sorti lopital, par exanp,  ubyen ed fam okip enn lot manb lafami ki fek sorti lopital.

 

Remarke ki nu, parey kuma MLF, nu pa sant sa vye refren “zom bizin partaz luvraz”. Li tutafe normal ki dimunn ki partaz enn fwaye osi partaz luvraz. Me, deza fam (lamwatye limanite) gayn difikilte pu partisip dan lavi piblik, politik, sosyal akoz fardo tro buku luvraz individyel.  Sa li enn opresyon. Dernye zafer ki fam ule, se pu ris zom dan sa mem lopresyon la.

 

Sak zom va fer seki li santi li kapav fer. Li napa enn demand politik eklere pu rod “privatiz” zom dan nuvo fardo individyel.

 

Alor, demand santral se pu sosyete kolektivman partaz luvraz reprodwir sosyete ki fam fer.

Fam prodir lor ti-lesel

Anplis de sa rol pu reprodwir sosyete, fam ena enn lot rol. Li tuzur prodir dan lozik “luvraz” ki ti a-vann dan sistem feodal. Dan Rodrig, sa travay ki fam fer li pli remarkab ankor. Fam sweyn pul, parfwa vas, kabri, koson.

Fam kud linz pu dimunn, plant legim, plant fler pu plezir dimunn, fer kwafir, masaz, prepar latizann, fer zasar, konfitir, anseyne lor ki manyer okip ti-baba, fer lanterman, fer maryaz, anpes zom lager dan vid. Sa osi li form parti dan prodiksyon ki fam fer. Zis akoz guvernman napa kontabiliz li pa vedir li pa existe.

Danze ek sa kalite travay-la, se kan sistem patron an difikilte, kan kumans ferm lizinn, truv konpayni prive bankrut agos-adrwat, lerla Guvernman vinn dir:  ‘Bizin fer ti-antrepriz, sutretans, travay-a-domisil.’ Ondire, patron ek guvernman gayn tandans lav zot lame ar fam ki perdi plas travay dan sekter formel.

Vann lafors travay

E natirelman, fam vann so lafors travay parey kuma zom travayer, setadir rupi lazurne ubyen rupi latas, kan li travay lizinn (laplipar fam travayer), lekol (laplipar fam travayer), lopital (laplipar fam travayer), karo (enn bon parti travayer fam), biro (buku fam travayer), lotel (buku fam travayer), lakaz enn dimunn ris.

Anfet depi lepok kot ti ena enn “kad legal” esklavaz pu travay apel Code Noir, fam finn form enn parti inportan lafors travay.[ii] Dan sa kad legal pu travay ki apel “esklavaz”, fam ti byen suvan sibir enn tripl dominasyon – antan ki mindev, antan ki “fam” ki so met kapav abize, e antan ki “fam” so mari-esklav. Travay fam lepok esklavaz (kuma laburer, kuma kutirer, kuma travayer domestik) finn kontribiye dan anrisisman bann met. E fam esklav ti asir reprodiksyon fizik ek sosyal nuvo esklav, ki, a zot tur, ti kree larises pu zot met. E, seki osi inportan, se fam finn kontribiye dan lalit pu gayn drwa imen, finn partisip dan rebelyon ek dan maronaz.[iii]

Dan enn dezyem tan, fam ti travay dan “kad legal” langazman, kot esklav libere ek nuvo imigran depi sirtu Lend, ti travay lor kontra 5-an. Tripl dominasyon ti kontinye. Prodiksyon pu anrisisman patron finn kontinye, e fam finn kontiyn asir reprodiksyon nuvo mindev. Fam finn kontiyn kontribiye dan rezistans ek rebelyon osi.[iv]

Lepok modern, li enn kasir ek anmemtan enn kontinyete, sa sistem lalwa travay-la.

E fam finn partisip dan tu gran muvman klas travayer, tu reblyon, ek tu lagrev. Ti ena Anjalay Coopen an 1943 ki ti mor kut bal pandan lagrev dan Lenor. Ti ena Olga Olande ferme an 1976 su Public Order Act dan a lagrev laburer, dan Lesid.

Me, fam tuzur travay an insekirite.

Enn kote, sekter kot buku fam travay zordi su menas fermtir ek lisansiman: zonn frans ek lindistri sikriyer sirtu. Kan ena somaz an-mas, guvernman pu kumans pronn fam bizin res lakaz kuma enn ‘solisyon’. Alor, fam riske ranvoye dan “larme rezerv travayer” sak fwa ena kriz somaz. 

Lot kote, sekter kot buku fam pe kumans travay, setadir Information and Communication Technology (ICT), li enn sekter kot ena buku travay kazyel, lor kontra 3 mwa.

Fam, kuma zom, travay su lalwa represiv IRA, ki anpes travayer rod zot drwa e rann lagrev ilegal.

Li inzis ki sa imans ogmantasyon prodiktivite travay dan dernye 15 an (avek mekanizasyon), ki travayer pa pe benefisye anterm mwens lertan travay pu mem lapey.

Fam ek lape

Fam finn tultan gardyen lape. E sa fason gard lape, li enn fason dus ek efikas. Fam finn osi a-lavangard lalit kont lager, pu lape, e kont militarism.

Dan Lalit, nu opoz ogmantasyon konstan represyon Leta kuma enn mwayen sipozeman pu gard lape, pu reglemant lavi kotidyen. Nu opoz vyolans par ofisye Leta. Nu opoz sistem kot, kan kikenn akize enn deli par Leta, ki pa donn kosyon: nu dir bizen donn kosyon ubyen liber lor parol, dan tu ka kot pena vyolans ubyen gran trafik ladrog. Kot ena prizonye rimann, fami bizen gayn drwa vizite ek amenn manze, kuma avan.

Fam a-latet lalit pu ferm baz Diego e pu re-inifye Moris

Tradisyonelman li finn fam Chagosyen ki finn amenn lalit pu fermtir baz Diego pu re-inifikasyon Moris, e osi pu Chagosyen gayn ful konpansasyon e drwa de retur. Sa lalit li enn lexanp kimanyer fam, kan li pa oprime, kapav alatet gran muvman politik.

Demand

Demand Kote Travay

Liberasyon fam pu liber sosyete

Kan fam gayn plis drwa, li pu kapav anmemtan partisip plis dan lavi sosyal, ekonomik ek politik, e osi vinn anmezir asim so rol ki li ti abitye ena, setadir “nercher” imen otur de li.

Fam ek zom bizin ena ek zwir tu drwa imen.

Kan fam ena plis drwa, fam travayer kapav amenn lalit kont patron pli byen. Sa pu permet posibilite enn revolisyon sosyal ki amenn enn kontrol egal ant tu imen lor larises, ek lor tu seki nu tu prodwir. Kumsa tu yerarsi an term klas pu nepli existe, e fam pu viv an egalite ek liberte.

Pu tu sa bann rezon, nu bizin kontiyne opoz patriarsi ek reyn enn ti-poyne macho lor fam, zanfan ek lor lezot zom.[i] Anfet ena diferan definisyon “imen”; kan nu pe koz seki apel “Homo Sapiens Sapiens”, setadir “Imen modern”, nu pe koz 150,000 an ( gran maximem); me si nu inklir tu diferan kalite imen (“Homo erectus”, “Homo Habilis” ek enn seri lezot imen ki ti konn servi zuti, e sirman ti ena langaz) lerla nu pe koz otur enn ubyen de milyon banane.

[ii] Pu plis detay, get Lalwa Travay depi Esklavaz ziska Zordi par Ram Seegobin pu enn sirvol lor kad legal pu travay.

[iii] Get Slaves Speak Out par Vijaya Teelock, kot li enimer bann konplint ofisyel par esklav.

[iv] Lakshmi’s Legacy par Marina Carter kontenir enn larises extra-ordiner bann lalit kotidyen fam lepok kan ti ena kad legal pu travay su langazman.

 

 

 

 

 

November 2003