Let a tu Travayer Zonn Frans
Form enn Komite Travayer dan ou lizinn,
Batir enn muvman ansam avek Lalit
Napa atann lisansiman vini! 

Azordi 2,700 travayer dan Leisure Garments, ek 1,100 travayer dan Summit Textiles perdi travay, dime kapav lezot Lizinn Zonn Frans!

 

Kamarad travayer Zonn Frans dan rezyon Curepipe/Phoenix, Vacaos ek Le Sud,

2,700 travayer Leisure Garments ek 1,100 Summit Textiles finn perdi travay sa mwa-la. Zonn Frans net an kriz. Ena ankor buku lisansiman pe vini dan Zonn Frans. Me guvernman pe rod fer travayer tusel sarye fardo sa kriz-la.
Travayer  Zonn Frans finn kontribiye buku pu lekonomi pei dan dernye 20-an. San kontribisyon travayer Zonn Frans, kuma nu, pei zame ti pu kot li ete zordi. Patron finn fer bel bel profi lor nu latet pandan plizyer lane. Purtan se nu travayer Zonn Frans ki finn pli mal peye, ki pli explwate. Azordi avek globalizasyon ki pe derule dan lemond, lizinn pe ferme enn deryer lot. Guvernman finn pran enn seri mezir pu sutenir bann patron dan kad sa restriktirasyon dan sekter Zonn Frans. Me pu travayer Zonn Frans pena nanye. Eski se travayer Zonn Frans tusel ki bizin sarye fardo sa bann sanzman ki pe derule dan lemond? Sa li inzist ek inakseptab. Anplis, kan ena sanzman dan lekonomi internasyonal, nu truve ki guvernman met dibut enn plan sutyin pu travayer lezot sekter kuma Lepor ek Lindistri Sikriyer. Kifer pena mem zar plan pu  travayer Zonn Frans? Se pu tu sa rezon-la ki Travayer Lesisure Garments, travayer lezot lizinn Kirpip/Lesid,  avek kudme Lalit ti manifeste Samdi le 2 Ut. Aster nu pe agrandi sa muvman ek fer bann demand swivan:

1.      Nu pe reklam ki guvernman donn tu lisansye Zonn Frans, enn alokasyon lisansiman de Rs 2,000 pu enn preyod de 2-an ziska ki enn lisansye gayn enn nuvo travay.

2.      Nu reklam ki met enn vre sistem alokasyon somaz. Somaz ek lisansiman pe monte.

3.      Nu reklam ki guvernman limem kre travay e non pa les sa fonksyon-la inikman dan lame sekter prive.

 

Apre gran Manifestasyon kot plis ki 1,000 travayer finn desann lor lari le 2 Ut aster Komite Travayer Lisansye Leisure Garments ansam avek Lalit, pe organiz enn renyon travayer-delege de tu bann lizinn zonn frans ki truv dan rezyon Curepipe, Phoenix, Vacoas ek Le Sud. Sa renyon-la pe fer Samdi le 30 Ut dan Curepipe. Si u lizinn anvi anvoy enn-de delege, u kapav telefonn lor nimero swivan: 674-4656, 675-1056 ubyin biro Lalit lor nimero 208-2132, 208-5551.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukesh Saulick pu Komite Travayer Leisure Garments & Rajni Lallah pu Lalit
C/o 153 Main Rd, GRNW, Port Louis - Tel 208-2132, 208-5551

Printed by LPT, GRNW, P.Louis