Manifestasyon Travayer  Zonn Frans

 Samdi 2 Aout, 12.30 

Demaraz, kot Lizinn Leisure Garments, La Route Jardin, Curepipe

 

Azordi 2,700 perdi plas dan Leisure Garments,
dime kapav travayer Textile Industries Ltd.
Anou mobilize ansam!

 

Kamarad travayer Textile Industries Limited,

2,700 travayer Leisure Garments ek 1,100 dan Summit textiles pe perdi travay sa mwa-la. Zonn Frans net an kriz. Ena ankor buku lisansiman pe vini dan Zonn Frans. Me guvernman pe rod fer travayer tusel sarye fardo sa kriz-la.
Travayer  Zonn Frans finn kontribiye buku pu lekonomi pei dan dernye 20-an. San kontribisyon travayer Zonn Frans, kuma nu, pei zame ti pu kot li ete zordi. Patron finn fer bel bel profi lor nu latet pandan plizyer lane. Purtan se nu travayer Zonn Frans ki finn pli mal peye, ki pli explwate. Azordi avek globalizasyon ki pe derule dan lemond, lizinn pe ferme enn deryer lot. Guvernman finn pran enn seri mezir pu sutenir bann patron dan kad sa restriktirasyon dan sekter Zonn Frans. Me pu travayer Zonn Frans pena nanye.
Eski se travayer Zonn Frans tusel ki bizin sarye fardo sa bann sanzman ki pe derule dan lemond? Sa li inzist ek inakseptab. Anplis, kan ena sanzman dan lekonomi internasyonal, nu truve ki guvernman met dibut enn plan sutyin pu travayer lezot sekter kuma Lepor ek Lindistri Sikriyer. Kifer pena mem zar plan pu  travayer Zonn Frans? Se pu tu sa rezon-la ki Travayer Lesisure Garments avek kudme Lalit pe organiz sa Lamars-la. Nu pe fer bann demand swivan:

1.      Nu pe reklam ki guvernman tu lisansye Zonn Frans, enn alokasyon lisansiman de Rs 2,000 pu enn preyod de 2-an ziska ki nu gayn enn nuvo travay. Sa pu permet nu sirviv ek nuri nu fami. Par ekzanp, larzan pu sa alokasyon lisansiman-la kapav sorti depi sa fon Rs 800 milyon ki guvernman finn met a-la dispozisyon zis patrona Zonn Frans.

2.      Nu reklam ki met enn vre sistem alokasyon somaz. Somaz ek lisansiman pe monte.

3.      Nu reklam ki guvernman limem kre travay e non pa les sa fonksyon-la inikman dan lame sekter prive. Dayer nu panse drwa travay li enn drwa ekonomik ek sosyal garanti par UN Covenant ek li ti bizin inskrir dan Konstitisyon nu pei kuma enn drwa fondamantal.

 

Sel zafer ki guvernman pe fer se sipoze “formasyon” Sa li pa sifi. Kan nu lisansye nu ena pu nuri nu fami. Buku ant nu finn depas laz kot lot lizinn pu pran nu. Buku finn depas laz pu ki nu swiv kur. Mem si swiv kur, nu pa garanti gayn travay ayer. Si nu uver  ti-biznes, pa sir li marse. Nu riske fini dan det. La-mem kan nu pe lisansye, nu dan traka akoz ena ant nu ki ena lonn, ena finn pran lartik lor kredi, ena, pe repey NHDC. Nu le travay ek sekirite danplwa.

 

Alor Komite Travayer Leisure Garments ansam avek Lalit, finn pran desisyon pu fer enn Lamars pu reklam ki guvernman pran kont nu travayer Zonn Frans. Nu invit u dan lizinn Textiles Industries pu vini. Zordi li nu. Dime li kapav u. Si nu separe, nu feb. Si nu ansam, nu for. Nu dimann tu travayer Textiles Industries, ki kapav organize pu osi partisip dan Lamars-la.

Samdi le 2 Aout, anu montre guvernman ki nu serye dan seki nu pe dimande. Travayer lezot lizinn dan rezyon Kirpip-Lesid osi invite pu vinn ar nu. Anu montre guvernman ki nu travayer, nu ini dan nu muvman. Nu pu marse dan lord, dan lape, nu pu pass La route Jardin ek nu pu fini nu lamars kot Bazar Curepipe. Lapolis deza informe lor sa Lamars-la. Minisipalite osi. Alor randevu Travayer Textiles ansam avek Travayer Leisure Garment, Samdi 2 Aout 12.30. Nu pu marse ziska Centre Curepipe. Amenn enn parapli avek u lakoz letan Kirpip.
Si u an retar, vinn zwenn nou kot lantre Jardin Botanique, Curepipe.

Mukesh Saulick pu Komite Travayer Leisure Garments  & Rajni Lallah pu Lalit
C/o 153 Main Rd, GRNW, Port Louis. Tel 208-2132, 208-5551

Printed by LPT, GRNW, P.Louis