Ki fer Travayer Zonn Frans pe Manifeste?

Sa Manifestasyon-la pe organize par Komite Travayer Leisure Garments ansam avek Lalit.
Kuma u devet o-kuran pre 2,700 travayer Leisure Garments ek 1,100 Summit Textiles pe perdi travay sa mwa-la. Zonn Frans net an kriz. Ena ankor buku lisansiman pe vini dan Zonn Frans. Minis Cuttaree mem finn anons sa dan Parlman Mardi dernye. Me guvernman pe rod fer travayer tusel sarye fardo sa kriz-la!

Travayer  Zonn Frans finn kontribiye buku pu lekonomi pei dan dernye 20-an. San kontribisyon travayer Zonn Frans, kuma nu, pei zame ti pu kot li ete zordi. Patron finn fer bel bel profi lor nu latet pandan plizyer lane. Purtan se nu travayer Zonn Frans ki finn pli mal peye, ki pli explwate. Nu pena proteksyon minimum lalwa travay kuma lezot sekter. Nu fer overtime obligatwar. Nu lapey de baz otur Rs 2,000.
Azordi avek globalizasyon kapitalist ki pe derule dan lemond, lizinn pe ferme enn deryer lot. Stratezi devlopman bann kapitalist Moris an kriz net. Lizinn pe ferme. Lanplwa pe detrir. 

Guvernman pe pran enn seri mezir pu sutenir bann patron dan kad sa kriz dan sekter Zonn Frans. Me pu travayer Zonn Frans pena nanye. Eski se travayer Zonn Frans tusel ki bizin sarye fardo sa bann sanzman ki pe derule dan lemond? Eski se travayer ki bizin sarye fardo fayit stratezi devlopman klas kapitalist ek bann parti politik ki o-puvwar? Sa li inzist ek inakseptab!
Anplis, kan ena sanzman dan lekonomi internasyonal, nu truve ki guvernman met dibut enn plan sutyin pu travayer lezot sekter kuma Lepor ek Lindistri Sikriyer. Kifer pena mem zar plan pu  travayer Zonn Frans?
Ala kifer nu sa Lamars-la. Nu pe fer bann demand swivan:

1.      Bizin Alokasyon lisansiman de Rs 2,000 pu tu lisansye Zonn Frans ziska nu gayn enn nuvo travay. Sa pu permet nu sirviv ek nuri nu fami kan nu lisansye.

2.      Bizin enn vre sistem alokasyon somaz. Somaz ek lisansiman pe agrave.

3.      Guvernman limem bizin kre travay e non pa les sa fonksyon-la inikman dan lame sekter prive. Dayer nu panse drwa travay li enn drwa ekonomik ek sosyal garanti par UN Covenant ek li ti bizin inskrir dan Konstitisyon nu pei kuma enn drwa fondamantal.

Sel zafer ki guvernman pe fer se sipoze “formasyon”. Sa se pu kuyonn nu ek kuyonn piblik. Avek enn kur 2-3 semenn kuma nu pu regayn enn travay? Kan nu lisansye nu ena pu nuri nu fami. Buku ant nu finn depas laz kot lot lizinn pu pran nu. Buku finn depas laz pu ki nu swiv kur. Mem si swiv kur, nu pa garanti gayn travay ayer. Si nu uver  ti-biznes, pa sir li marse. Nu riske fini dan det. La-mem kan nu pe lisansye, nu dan traka akoz ena ant nu ki ena lonn, ena finn pran lartik lor kredi, ena, pe repey NHDC. Nu le travay ek sekirite danplwa.

Nu finn adres petisyon Premye Minis, Vis-Premye Minis, Minis Lindistri, Minis Formasyon, tu Depite dan Kirpip ek Lesid. Me ZAME zot finn reponn nu. Zot mank respe pu nu travayer ki finn kontribye pu fer larises. Purtan zot gayn letan ogmant zot prop lapey ek pansyon a-vi. Zot gayn letan pu manze bwar avek kapitalis dan Domenn le Pailles. Kifer enn tel mank di respe pu travayer zonn frans ki finn donn nu lavi pu kre larises pei?

U osi u kapav ena fami travay dan Zonn Frans ubyin ena dimunn somer dan u lakaz. U kapav u osi dime lisansye. U zanfan dime kapav somer dan u fami.
Nu dimann u sutenir nu bann demand.
Zwenn u lavwa pu dimann enn nuvo stratezi devlopman
ek enn nuvo politik ki kre lanplwa.

 

Mukesh Saulick pu Komite Travayer Leisure Garments
Rajni Lallah pu Lalit  - c/o 153 Main Rd, GRNW, Port Louis, Tel 208-2132, 208-5551,  email: lalit@lalitmauritius.com
Website www.lalitmauritius.com
Printed by LPT, GRNW, P.Louis – 2 Ut 2003