KOMINIKE LALIT

 

ELEKSYON PARSYEL DAN No. 7

 

VOT KONT MSM-MMM
VOT BILTIN BLAN

 

Lalit fer enn lapel a elekter dan sirkonskripsyon No.7 pu vot biltin blan dan eleksyon parsyel ki pu ena le 21 Desam.  Par vot biltin blan, li pu sinifye ki nu pe rezet politik ki MSM-MMM finn amene sa 3 dernye lane.

 

10 rezon kifer bizin vot kont MSM-MMM

 

  1. Ogmantasyon pri enn seri item de baz  ki klas travayer ek dimunn mizer servi. Minis Finans Berenger finn ogmant TVA par 50% e finn osi etann  sa tax regresif la lor bann servis. Antretan dimunn ris pe vinn pli ris, dimunn mizer pe vinn pli mizer.
  2. MSM-MMM responsab pu enn politik ekonomik ki atak lanplwa – avek lisansiman massif dan zonn frans ek VRS dan lindistri sikriyer.  Zordi sif somaz dan pei pe ogmant e pe depas 10%.
  3. Retar konsiderab dan konstriksyon lozman sosyal kot olye ti bizin livre 3,000 lakaz diran 3 zan, zordi pa mem finn livre 1,000 dan 3 zan.
  4. MSM-MMM responsab pu vot lalwa represif kuma POTA ki atak drwa imen ek drwa a lazistis.
  5. MSM-MMM finn  aboli eleksyon vilaz e pe met enn  sistem eleksyon rezyonal ki diminye demokrasi e ki favoriz bann parti ki ena sutyin gro posedan.
  6. MSM-MMM finn uver sime a tu kalite deal avek muvman kominal ek integris ki kree bann kondisyon sosyal dan pei ki potansyelman explosif ek danzere.
  7. MSM-MMM  ena enn politik privatizasyon servis esansyel kuma CWA, CEB, Lapos, ek Telefonn. MSM-MMM ena enn  politik ki bayant dibyin piblik pu permet sekter prive fer gro profi.
  8. MSM –MMM pe menas pu atak drwa sosyal ek ekonomik kuma pansyon vyeyes ek sistem lopital gratis. Bizin vot kont zot pu avoy mesaz ki u pa dakor.
  9. MSM-MMM responsab dilapidasyon later agrikol ek patrimwann kolektif pu favoriz lintere bann gro bizness. Sa pe fer bann dega ireversib a lanvironnman.
  10. MSM-MMM avek konplisite patrona ek FMI pe menas pu demantle tigit aki ki ena dan lalwa travay ki protez drwa travayer.

 

Nu nonpli dakor ar Travayis ek so lalyans sosyal ki ena mem kalite politik e ki pa reprezant enn alternatif kredid.

 

Donk nu pe dimann tu elekter vot kont MSM-MMM par vot biltin blan.

 

 

 

 

Rada Kistnasamy

Pu LALIT  (15 Desam 2003)