Manifestasyon Travayer  Zonn Frans

 Samdi 2 Aout, 12.30 

Demaraz, kot Lizinn Leisure Garments, La Route Jardin, Curepipe

 

Kamarad travayer Summit Textiles,

 

Nu tu pe lisansye sa mwa-la. Travayer Summit Textiles ansam avek travayer Leisure Garments. Buku dant nu finn travay buku lane pu lizinn. Ena dant nu finn donn nu lavi net dan sa travay-la.

U pu rapel ki plis ki 1000 ant nu ti siyn enn petisyon pu dimann Premye Minis enn rankont irzan pu diskit nu demand kot nu pe dir guvernman:

 

Ø    Bizin alokasyon lisansiman Rs 2,000 par mwa pu 2 an;

Ø    Bizin alokasyon somaz pu tu dimunn ki pena travay;

Ø    Kree travay pu ki tu lisansye Zonn Frans ek tu somer ena travay lor enn lapey ki nu kapav viv.

 

Plis ki enn mwa finn pase, Premye Minis pa finn reponn nu. Sa li enn mank di respe total a nu travayer zonn frans ki finn kontribye pu pei. Sel zafer ki guvernman pe fer se sipoze “formasyon” ek sibsidye Rs 1,500 pu seki pe swiv kur IVTB. Sa li pa sifi. Nu ena pu nuri nu fami. Buku ant nu finn depas laz kot lot lizinn pu pran nu. Buku finn depas laz pu ki nu swiv kur. Mem si swiv kur, nu pa garanti gayn travay ayer. Si nu uver  ti-biznes, pa sir li marse. Nu riske fini dan det. La-mem kan nu pe lisansye, nu dan traka akoz ena ant nu ki ena lonn, ena finn pran lartik lor kredi, ena, pe repey NHDC. Nu le travay ek sekirite danplwa.

 

Alor Komite Travayer Leisure Garments ansam avek Lalit, finn pran desisyon pu fer enn Lamars pu reklam ki guvernman pran kont nu travayer Zonn Frans. Nu dan Komite Travayer Summit Textiles, nu pe dimann tu travayer ki kapav organize gayn off, pran demi zurne, pu osi partisip dan Lamars-la.

 

Samdi le 2 Aout, anu montre guvernman ki nu serye dan seki nu pe dimande. Travayer lezot lizinn dan rezyon Kirpip-Lesid osi invite pu vinn ar nu. Anu montre guvernman ki nu travayer, nu ini dan nu muvman. Nu pu marse dan lord, dan lape, nu pu pass La route Jardin ek nu pu fini nu lamars kot Bazar Curepipe. Lapolis deza informe lor sa Lamars-la. Minisipalite osi. Alor randevu Travayer Summit Textiles ansam avek Travayer Leisure Garments Samdi 2 Aout 12.30. Nu pu marse ziska Centre Curepipe. Amenn enn parapli avek u lakoz letan Kirpip. Si u an retar, vinn zwenn nou kot lantre Jardin Botanique, Curepipe.

 

 

Mukesh Saulick pu Komite Travayer Leisure Garments – Stephano Sabine pu Komite Travayer Summit Textiles
 Rajni Lallah pu Lalit

C/o 153 Main Rd, GRNW, Port Louis. Tel 208-2132, 208-5551

Printed by LPT, GRNW, P.Louis