JUSTICE

ASOSYASYON KONT VYOLANS POLISYER

 

 

Manifes Lasosyasyon

 

 

Bann Prinsip Fondamental

 

• Etan done ki dan preanbil Deklarasyon Iniversel Drwa Imin, dir ki: “ Li absoliman neseser ki lalwa protez drwa imin pu ki dimunn pa oblize, anfin-de-kont,  revolte kont latirani ek dominasyon”.

Aster ki dimunn kone ki lamor santer Kaya dan selil lapolis le 21 Fevriye 1999 ti    provok enn parmi bann pli gran sulevman lepep dan listwar nu pei.

• E nu rapel ki, lamor Kaya lor lekel pankor gayn explikasyon ziska zordi, pa premye ka  lamor lus dan selil polisyer. Depi lindepandans, finn ena plis ki trant ka lamor inexplikab an detansyon polisyer.

• Avek konesans ki depi lamor Kaya dan Alcatraz, finn ena ankor dis ka lamor an detansyon polisyer dan bann sirkonstans inexplikab. Parmi ka pli resan ena Lorlène Duzamel an Fevriye 2001, Vijay Nancy an Zin 2001, Josian Bayaram an Ziyet 2001 ek Clifford David an Mars 2002.   

• E nu rapel ki tu dimunn ki finn viktim vyolans polisyer, tortir ek konportman sadik par ofisye lapolis, ki dan zot travay, abiz puvwar ki lalwa donn zot avek inpinite.

• E gard an-memwar ki Leta Morisyin finn siyn:

“Konvansyon Internasyonal lor Drwa Sivil ek Politik” 1973 ki garanti ki tu dimunn ena drwa a liberte ek so sekirite.

  “ Sart Afrikin lor Drwa Imin ek Drwa Bann Lepep” 1986.

  “Konvansyon Kont Tortir ek Kont tu Pinisyon u Tretman Kriel, Inimin u  Degradan”  1992,  e kot definir tortir kuma: ninport ki aksyon ki provok enn gran duler u sufrans, ki li fizik u moral, e ki fer lor enn dimunn intansyonelman avek bi pu gayn linformasyon depi li u enn lot dimunn ubyin pu gayn so konfesyon, pu pini li pu kitsoz ki li ubyin enn lot dimunn finn komet u supsone finn fer, u pu intimid li u fors li avwe kitsoz kont so volonte, ubyin pu ninport ki rezon baze lor kik diskriminasyon, kan enn tel duler u sufrans ki inflize par u avek konsantman u aprobasyon enn ofisye Leta u lezot dimunn an zot kapasite ofisyel. ”

• San ki nu bliye osi ki Konstitisyon Moris seksyon 3 (a) garanti ki “sak dimunn ena drwa a lavi, liberte, so prop sekirite ek proteksyon lalwa”.

• Etan done ki lalwa nu pei dir ki Leta responsab pu tu aksyon, mankman, move konportman u krim ki so ofisye lapolis fer e ki zot bizin pas divan lakur kuma ninport ki sitwayin sa pei-la, kan zot pa respekte lalwa e kan zot vyol drwa imin.

• Avek konesans ki sa bann mem ofisye lapolis-la zot dan enn pozisyon de fors e ki zot abiz de puvwar ki sa pozisyon-la donn zot, dan zot relasyon vizavi sertin kategori sitwayin kuma zenn, somer, dimunn mizer, dimunn sosyalman oprime, e seki pena lemwayin defann zot mem pu asire ki zot drwa respekte.

• Etan done ki nu tu egal divan lalwa e ki nu tu, san okenn distinksyon, ena drwa a    mem proteksyon lalwa, li inportan rapel ki ninport ki dimunn ki lapolis akize, li prezime inosan ziska ki lakur truve ki li kupab apre enn prose piblik dan lekel so defans finn asire dapre lalwa.

• Donk, nu truve ki li absoliman neseser ki bann medya, sirtu lagazet ek

zurnalis konsyan de rol kle ki zot ena pu denons sa kalite vyolans polisyer-la, e pu promuvwar e protez drwa imin. Me selman fode ki zot fer zot metye dan enn fason profesyonel e avek etik. Bann medya bizin konsyan de linflians ki zot ena lor lopinyon piblik, e donk zot bizin pran an konsiderasyon respe lavi prive viktim e fami bann viktim kan zot pe pibliye foto ki kapav sokan ubyin sansasyonel.

• Refiz tu tantativ bann linstitisyon piblik pu kuver u pu minimiz linportans bann ka vyolans polisyer, par akiz viktim ubyin fami viktim, kumkwa zot pe egzazere u pe invant alegasyon, pu ki sa bann institisyon-la abandonn tu responsabilite, ubyin sey zistifye sa kalite vyolans-la kuma kitsoz ki form parti “kiltir morisyin”, e pu lerla aksepte li avek sinism e kuma enn fatalite.

 

Adopte par Lasanble Fondasyon “JUSTICE- Asosyasyon kont Vyolans Polisyer” ki ti ena le 5 Ziyet 2003.

Versyon final lir ek apruve par Komite Lekzekitif  le 28 Ziyet 2003.

Not: Sa dokiman-la baze lor rezolisyon ki ti adopte le 8 Desam 2001 dan Konferans kont Vyolasyon Drwa Imin par Ofisye Lapolis ki ti ena Liniversite Moris, avek partisipasyon ex- Sef Ziz Rajsoomer Lallah ek avoka Michel Ahnee ek Jean-Claude Bibi.