Kominike de pres - 1 July 2003

Grup Zenn Lalit
deklans kanpayn kont IRS

Swit a deklarasyon Vis-Premye Minis dan Lasanble Nasyonal, bann krint ki Grup Zenn Lalit ti ena lor IRS finn konfirme. Grup Zenn Lalit finn desid pu deklans enn kanpayn o-pre bann zenn dan Moris pu proteste viz-a-vi zot Depite kont proze Integrated Resorts Scheme(IRS). Proze IRS al direkteman dan politik guvernman pu privatiz later, lespas ver ek lamer.

Sa fer exakteman enn-an ki proze Intergrated Resorts Scheme ti pase dan Parlman. Integrated Resorts Scheme reprezant enn konsesyon  ki Guvernma finn fer pu lindistri sikriyer maximiz so profi depi morselman later agrikol. Avek IRS, pu konverti later agrikol,pu morsle later agrikol e pu vande.IRS pu permet gro kapitalis internasyonal aste later, aste batiman dan Moris san okenn kontrint. Bizin sulinye ki Moris posed enn bann meyer later agrikol dan Lafrik. Mem Berenger ti pe dekrir later Moris kuma enn “prime land” kan li ti pe negosye dan deal Illovo. Aster-la guvernman pe donn lotorizasyon pu kuver enn later agrikol premye swa ar beton. Sa li enn krim. Sa li ekivo a enn form zenosid.

Paul Berenger finn dir ki ena apepre otur 8 proze IRS ziska-ler: Wolmar, LeMorne, BeauChamps, Vieux Grandport, Trou D'eau Douce, Mon Choisy,Le Goulet ek Chamarel. Ena 10,000 ektar, savedir pre 40,000 a 50,000 arpan later agrikol ki pu innvolv dan proze IRS prosenn 10-an. Ziska ler ena trwa Konpanye: CIEL, Rogers ek Medine ki finn sumet proze IRS.

Zenn bizin kone ki pu permet IRS, guvernma finn sanz enn seri lalwa existan. Sa montre lanpler sa skim-la. Par ekzanp Immigration Act ek Non Citizen Property Restricted Act, finn sanze pu permet bann etranze aste bann bungalow libreman. Kan nu fer enn konparezon ar proze lozman guverman pu dimunn mizer, finn ena selman 422 lakaz ki finn konstrir ziska ler, alor ki zot proze ti pu konstrir 5000 lakaz dan 5-an. O nivo politik, kan permet kapitalis etranze aste later, sa pu ena bann gran reperkisyon. Dan 5-10 an pu kapav ena 20000 a 30000 nuvo rezidan ki sorti deor ek buku ladan sorti depi bann pei Commonwealth, kuma Lind, Sidafrik e Zimbabwe. Kuma nu Konstitisyon ete zordi tu sitwayen Commonwealth, si li enn rezidan dan Moris, li gayn drwa de vot e li mem gayn drwa kandida dan Eleksyon Zeneral. Si Konstitisyon res kuma li ete, si zot res Moris pu 2-an, zot tu pu ena drwa de vot e drwa poz kandida, pu vinn Depite, Minis ek mem Premye Minis. Eski se sa proze davenir ki sa guvernma-la pe anvizaz pu bann zenn?

Parmi bann konsesyon nu truv enn seri konsesyon finansye. Par ekzanp  Land Conversion tax, enn tax ki ena pu protez later agrikol pu anleve. Guvernman pe donn enn gran package konsesyon pu kapitalis lokal ek internasyonal alor ki zenn ek tu dimunn ordiner dan Moris pe  bizin pey plis tax avek TVA.

Guvernma pe osi fer propogann ki IRS pu kre lanplwa. Ki kalite lanplwa pu ganye ar sa skim-la? Eski sa bann proze-la pu ranplas travay agrikol ki pe detrir dan Lindistri Sikriyer? Ubyin  se enn ansyin mod travay, ki sorti depi lepok kolonyal ki pu re-aparet? Setadir lanplwa domestik pe returne e sa pu kree enn sanzman sosyal drastik. Ala visyon guvernma lor lanplwa pu zenn.

Proze IRS deza pe kre bann bulversman sosyal inportan kan Kapitalis pe rod buz sime piblik dan Chemin Grenier avek konsekans ki sa pu restrenn akse a lamer pu piblik Morisyin. Buku Zenn kontan frekant dan zot letan lib dan sa rezyon Lesid-la. Dayer lefe zeneral proze IRS pu amenn kreasyon bann “Geto burzwa”, setadir bann landrwa spesyal, petet-mem barikade ar barble, avek gard sekirite arme, pu zis ris ek zot bann zanfan. Eski nu zenn kapav aksepte sa kalite aparteid-la? Non! Dan proze IRS ena osi buku arpan later ki pu dedye a Golf Court, alor ki Zenn ek zanfan Moris pena ase lespas pu zwe, pu lwazir. Komye Zardin Zanfan ti kapav fer dan sa kantite arpan ki pe servi pu Golf Court gran misye? Anplis Golf Court servi buku dilo. Ki manyer pu reparti distribisyon dilo dan pei. Sirtu kan pe koz privatizasyon dilo?

Golf Court osi reprezant enn grav menas pu lanvironnman ek lekolozi.  Laplipar proze IRS ena bann gran proze Golf Court integre ladan. Servi buku sibstans simik dan terin Golf? Kot tusala pu al deverse?

Pu nu Zenn nu truv ki proze IRS li form parti enn politik devastater ki guvernma pe aplike zordi. Li kadre avek so politik pu komersyaliz laplaz ek lamer, pu konverti bann lespas ver, bann pli zoli but nu pei an enn sinp prodwi komersyal. Li enn mank di respe total anver bann zenn ek bann zenerasyon avenir.

Se pu sa ki Grup Zenn Lalit finn desid pu deklans enn kanpayn sansibilizasyon lor IRS ek tu sa politik devastater pu komersyalizasyon lespas ver ek laplaz piblik.

 Sharon Jacquin & Ian Jacob
Pu Grup Zenn Lalit

153 Main Road, GRNW
Port Louis
Tel: 208-2132/ 208-5551
Email: youth@lalitmauritius.com

1 July 2003