KOMINIKE GRUP ZENN LALIT ADRESE A ZENN DAN SIRKONSKRIPSYON NIMERO 7

Antan ki zenn travayer, zenn etidyan, zenn  somer ek zenn artis, nu ti pu kontan ki zenn dan sirkonskripsyon nimero 7 konsyan ki ena enn kapayn byin danzere ki pe derule dan zot landrwa.  Dan sa loptik la, Grup Zenn Lalit (GZL) ule amenn so kontribisyon atraver enn konsta politik aktyel dan nu pei, enn seri kestyon ki zenn panes neseser ek usi sertenn propozisyon pu amelyor lavi zenn dan Moris.  Antan ki zenn, zot ena posibilite atraver eleksyon parsyel ki pe ena dan zot sirkonskripsyon, met presyon pu ki lintere dimunn ordiner, dimunn mizer ek zenn dan Moris vinn enn priorite.

Kominalism   

 Muslim Personal Law, (ki pe sey pase san ki dimunn tro realize),  enn lalwa relizye dan enn pei ki sipoze demokratik, reprezant enn danze pu tu morisyen.  Sa lalwa- la reprezant usi enn atint grav a drwa fam ki leker mem nu sosyete ek ki pu truv zot drwa ankor plis kraze su pwa enn grup patryars ki konsider fam kuma enn dezyem kategori dimunn.  Sa kalite lalwa la pu ena bann reperkisyon byin grav lor lalit ki finn ek ki ankor pe amene pu egalite ant fam ek zom ek usi egalite ant tu dimunn.  Sa lalit la li esansyel pu lavenir nu sosyete.  Fam finn amen bann progre enorm dan bann sosyete atraver lemond gras a plas santral ki zot ti ena dan lavi sosyal, lavi ekonomik ek politik- aster sa linportans la pe kraze par enn bann lalwa ki pa akseptab dan konstitisyon ki deza mank bann drwa fondamantal.

Dan sirkonskripsyon nimero 7, nu truve ki pe ena enn kanpayn kominal ek iresponsab.  Enn kanpayn ki baze lor bann “zwe” kominal kot finn itiliz “kast” pu klasifye dimunn,  ek lezot zuti kominal tusala pu gete ki sannla pu reysi ralye pli buku dimunn dan sa eleksyon la.  Seki nu truv ankor pli revlotan seki bann parti tradisyonel ki dir ki zot “the best”, pe koronp dimunn par bann “ti kado”, “ti promes”.  Eski li normal ki zis kan ena eleksyon ki sa bann dimunn la rann zot kont ki nu egziste?  Diran parsyel sirman u,nn truv bann zoli devlopman ki finn fer, me kifer sa li zis kan ena eleksyon?  Eski li pa zot devwar devlop nu landrwa kontinyelman?  Apre tu se nu kas ki zot pe servi, e zot pretann ki li san “aryer panse”.  Finn ler pu ki zenn fer tann so lavwa ek dir ase ar sa bann betiz la, anu rapel sa bann la ki enn eleksyon vremem sinifye.

Ki vremem ete enn eleksyon?

Enn eleksyon li pa enn zwe, li pa enn lokazyon pu kas enn sosyete ki ti pe viv korek, enn eleksyon li enn prosede demokratik kot dimunn- ki konn problem tulezur ek ki ena bann demann pu ki sityasyon dimunn ordiner amelyore – swazir enn kandida lor baz enn program konsistan ki pu amen bann solisyon konkre pu ed lamas dimunn.  Li lor baz sa program-la ki dimunn pu ziz abilite enn kandida pu lit pu lamas dimunn e non fer enn ta promes ki perdi “along the way”.  Se gras a nu vot ki zot "o puvwar"ek sa u bizin rapel zot!  Eski lane vini lane ale, zot pu zwe mem rol ek lerla krwar ki nu pu manz sa bul la ankor enn fwa?  Finn ariv ler pu reazir ek poz bann vre kestyon.

Zenn ena drwa

Twa antan ki zenn, to ena lide, to ena difikilte pu tras to lavi kuma to anvi, to ena swe pu bann zenn moris kuma twa.  Alor dimann sa bann ki kontan kriy enn ta la, ki zot pe vremem fer pu lazenes?  Demannn zot kifer nu bann drwa ekonomik ek sosyal kuma enn lozman pu tu dimunn pa pe respekte.  Kifer nu lavi pe vinn de plis an plis dan bez o profi kapitalis: kifer tu zafer pe ogmante ek nu puvwar dasa pe bese?  Lalwa travay ki protez travayer pe kase (atraver IRA ki deza pa ase anfaver travayer)?   Kuma nu sipoze sweyn nu fami ek nu mem kan somaz pe donn bal?  Kifer bel bel kas pe leve pu bann misye la?  Ki propozisyon ek alternativ ena pu bann zenn ki pa kapav ar system lekol, pu bann ki pa kapav al etidye plis, pu bann seki anvi enn lavi serye?  Kifer bann kapitalis ki pe profit devlopman o detriman dimunn ki trime?

 GZL sutenir propozisyon Lalit pu ki donn enn alokasyon somaz zeneral ek enn alokasyon lisansiman  Rs 2000 pu dimunn ki perdi zot travay dan Zonn Frans ek lezot sekter, akurterm pu  zot  kapav viv .   Avek tu bann taks ki nu peye- la bizin  fer li.   Zenn li la e li ena so plas dan sosyete ek bizin ekut nu lavwa.

To lopinyon li konte, to ena to mo pu dir ek to pa bet pu kontiyn krwar ki sa bann la pe maniganse.  Nu demann twa antan ki zenn dan sirkonskripsyon nimero 7, vot biltin blan ek fer tann to lavwa pu tu bann lezot zenn kuma twa ki ule enn lavenir meyer

Sharon Jacquin

Pu GZL

[16-Dec-03]