L A L I T

 

Ki kestyon bizin poz bann Parti ki dan Eleksyon?

 

Kan Eleksyon Parsyel ranplasman pu Aneerood Jugnauth pe koste, nu ena pu get byen ki size ki pe diskite an preparasyon pu sa eleksyon-la. Kanpayn kominalist ek kasteist ki Parti Travayis e MMM-MSM pe amene, ek koripsyon elektoral ki guvernman Bérenger pe fer a traver tu kalite brayb, pa pu amenn progre pu dimunn dan sirkonskripsyon.

 

Premye nu pe bizin gete dan ki direksyon MSM-MMM-PMSD pe amenn pei. Pu konn sa nu bizin fer zot kandida, zot azan, zot lider reponn bann kestyon swivan:

Lanplwa, lapey, ek pansyon

Ki reform agrer

Froder ek koronpi

Bayant dibyen piblik

Represyon ek rekil demokrasi

Kominalism ek kasteism

 

Bérenger ek Jugnauth finn vinn reprezantan gran kapitalis – Morisyen ek imperyalis. Zot politik favoriz tablisman, gran komersan ek indistriel, proprieter labank ek lotel turist.

 

Eski Travayis-PMXD li reprezant enn alternativ? Eski enn kandida kuma Raj Dayal enn swa? Dan Lalit nu dir kareman: NON! Parti Travayis, kan li ti opuvwar, ti fer parey, setadir donn dimunn ris o-detriman pov, vot lalwa represif PSA, ogmant tax lor dimunn mizer, demar privatizasyon Telekom. Tu li ti fer parey. E dan lopozisyon li fer buku demagozi, me li pa finn mem lev lavwa kont fermtir Konsey Vilaz ek abolisyon eleksyon vilaz.

 

Si Guvernman MMM-MSM pe azir kuma enn diktatir, li an parti parski Parti Travayis enn lopozisyon byen feb ek san prinsip.

Seki neseser zordi, se enn veritab muvman lopozisyon ki pu defann lintere klas travayer, ti planter, zenn, ek tu dimunn mizer; enn muvman ki pu osi konbat tu diskriminasyon ek lalwa represif kuma POTA ek IRA; enn muvman ki pu lite pu aprofondi demokrasi.

 

Lalit pare pu donn enn kudme pu konstrir sa kalite muvman la. 

 

 

 

Lindsey Collen

pu Lalit, 31 Oktob, 2003

Si u interese ar nu politik,

ladres pu kontakte nu:

153 Main Road,

Gran Rivyer Nord Wes, Port Louis.

Tel: 208 5551

Email: lalit@lalitmauritius.com

Vizit nu websayt:  www.lalitmauritius.com

 

Printed by Ledikasyon pu Travayer, 153 Main Rd., GRNW, P. Louis